Factsheet Aanbesteden in Nederland 2016 - 2018

Bron: PIANOo

Op basis van gegevens uit TenderNed schetst PIANOo een globaal beeld van 3 jaar aanbesteden voor de periode 2016 - 2018. In 3 jaar is het aantal aankondigingen van opdrachten op TenderNed met bijna 10% gestegen. Het aantal aankondigingen van gegunde opdrachten steeg in dezelfde periode met ongeveer 20%. (juni 2019)

Uit de factsheet blijkt onder meer het volgende:

  • In 2018 verlopen bijna alle aanbestedingen (97%) volledig digitaal: In 2014 was dat nog 47%.
  • Decentrale overheden (gemeenten, waterschappen) nemen het grootste deel van de aangekondigde opdrachten voor hun rekening, namelijk 50%.
  • Het grootste deel (61%) van de opdrachten die openbaar worden aanbesteed in 2018 zijn diensten.
  • Het Rijk (4%) en Publiekrechtelijke instellingen (3%) gebruiken in 2018 het minst vaak de laagste prijs als gunningscriterium. Gemiddeld wordt 8% van de opdrachten gegund op laagste prijs
  • Het gebruik van percelen is de afgelopen jaren gedaald, van 23% in 2016 naar 16% in 2018.
  • Er is geen stijging te zien in het gebruik van onderhandelingsprocedures. Het percentage opdrachten met toepassing van de concurrentiegerichte dialoog lag de afgelopen 3 jaren op 1%. Het percentage opdrachten waarbij de mededingingsprocedure met onderhandeling wordt toegepast lag in 2016 en 2017 op 3% en in 2018 op 2%.

Factsheet