Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen 2018

Bron: RIVM  

Voor de twee thema’s klimaatneutraal en circulair inkopen stelde de Rijksoverheid in 2018 vanuit de zogenoemde Klimaatenveloppe geld beschikbaar voor een extra impuls. Een onderdeel van deze impuls was het evalueren van de effecten van de pilots en de leernetwerken. Het doel van dit rapport is rapporteren over de effecten van de in 2018 uitgevoerde leernetwerken en pilots. (maart 2019)

Voor de leernetwerken gaat het over het leereffect (zie Hoofdstuk 2). Voor de pilots gaat het over reductie in CO2-uitstoot en vermeden grondstoffengebruik (zie Hoofdstuk 3).

Tussenrapportage

Bij deze eerste evaluatie waren de meeste pilots recent opgestart. Daarnaast richtten veel pilots zich in eerste instantie op kennisontwikkeling en planvorming. Hierdoor, was een kwantitatieve effectmeting vaak nog niet mogelijk. In 2019 zal meer informatie beschikbaar komen over het effect van de pilots in 2018. Daarnaast gaan enkele leernetwerken door in 2019 en komen er nieuwe pilots (zie Hoofdstuk 4). Deze rapportage kan dus worden gezien als een tussenrapportage: een stand van zaken na 1 jaar impuls klimaatneutraal en circulair inkopen.

Naast de evaluatie van de leernetwerken (H2) en de pilots (H3), bevat dit rapport een doorkijk naar 2019 (H4) en bijlagen met overzichten.
Een overzicht van de leernetwerken in bijlage 2, een overzicht van de pilots bij decentrale overheden in bijlage 3 en een overzicht van de rijkspilots in bijlage 4 (rijks).

Leernetwerken

De belangrijkste barrières voor klimaatneutraal en circulair inkopen bleek gebrek aan kennis en inzicht over deze vorm van inkopen en gebrek aan budget om te kunnen investeren in klimaatneutrale, circulaire oplossingen. Deelnemers dachten vooral behoefte te hebben aan (praktijk)kennis en meer eenvoudige processen om klimaatneutraal en circulair inkopen succesvol te kunnen toepassen.

Uit de slotmeting bleek dat de deelnemers positief waren over de bijeenkomsten en er een persoonlijk vervolg aan wilden geven (blijven deelnemen) als dat kon. Ook werd door de deelnemers aangegeven dat er iets geleerd was; er was met name een groei in kennis, netwerk en bewustwording merkbaar.

Pilots

34 van de pilots leid(d)en tot een meetbaar effect. Op het moment van deze evaluatie waren er 8 waarvoor dit potentiële effect kon worden berekend. Het potentiële effect van deze 8 pilots samen is 0.042 Mton vermeden CO2 emissies per jaar en 14500 ton vermeden olie-equivalenten per jaar. Voor 29 pilots wordt in 2019 een effectmeting verwacht, waardoor het uiteindelijk berekende effect hoger kan uitvallen.

De pilots waar resultaten van effectmeting in 2019 mogelijk nog beschikbaar komen vinden grotendeels plaats in de productgroepen Bouw en GWW.

Tussenstand

De in dit rapport beschreven effecten zijn een tussenstand. In 2019 gaat de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen door. Bij de rapportage over de evaluatie daarvan zal ook het effect van de pilots uit 2018 die voor deze rapportage nog niet beschikbaar waren worden meegenomen. Tegelijkertijd kunnen de leernetwerken en pilots in 2019 profiteren van de ontwikkelde kennis en ervaring op het gebied van het meten van effecten van verantwoord inkopen en de geleerde lessen beschreven in deze evaluatie.

Rapport