Archeologisch Programma van Eisen

Bron: SIKB  

Een Programma van Eisen (PvE) is een inhoudelijk document waarin het doel, de vraagstelling en de uitvoeringswijze van een archeologisch veldonderzoek en specialistisch onderzoek verwoord staan. Ook staan hierin de randvoorwaarden bij het onderzoek, bijvoorbeeld wat betreft de omgang met het vondstmateriaal. Het Protocol 4001 beschrijft welke eisen er in een PvE moeten staan. (februari 2018)

Andere protocollen

Als het PvE eisen voorschrijft voor Inventariserend onderzoek (IVO), Opgraven en of Archeologische begeleiding, dan moet het PvE altijd de eisen volgen in de wettelijk verplicht gestelde protocollen 4003 (IVO-landbodems), 4103 (IVO-waterbodems), 4004 (Opgraven-landbodems) en of 4104 (Opgraven-waterbodems). Het PvE kan de eisen die in deze protocollen staan wel aanvullen doch niet uitsluiten, tenzij het een PvE voor een Archeologische begeleiding betreft.

Eisen in PvE

Naast inhoudelijke eisen kunnen in het PvE ook eisen gesteld worden met betrekking tot informatie en wijzigingen, of aanvullende eisen aan personeel et cetera , voor zover deze niet al in de wettelijk verplichte protocollen zijn opgenomen. Een PvE moet gebaseerd zijn op ten minste één standaardrapportage Bureauonderzoek en een gespecificeerde verwachting, of op ten minste één standaardrapportage IVO met advies of selectieadvies IVO.

Document