Handreiking Archeologisch onderzoek

Bron: SIKB  

Deze handreiking Archeologisch vooronderzoek heeft als doel initiatiefnemers en overheden wegwijs te maken in alle fasen van het archeologisch vooronderzoek bij landbodems. Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, zijn verplicht rekening te houden met eventueel aanwezige archeologische resten. Ten minste, als het bestemmingsplan dat voorschrijft. Hiervoor moet soms onderzoek worden uitgevoerd: het archeologisch vooronderzoek. (september 2018)

Voor de initiatiefnemer is het van belang te weten wat het archeologisch vooronderzoek nu precies inhoudt, hoe dat het beste kan worden aanbesteed en hoe deze kan toezien op de kwaliteit ervan. Goed uitgevoerd en goed gerapporteerd onderzoek garandeert immers dat de bevoegde overheid er in principe snel en zonder bezwaren mee akkoord zal gaan en binnen de gestelde termijnen een besluit over de aanvraag van de omgevingsvergunning kan nemen.

Aan de hand van zogenaamde ‘handreikingen’, wordt helder gemaakt uit welke onderzoeksfasen het archeologisch vooronderzoek bestaat, aan welke eisen deze moeten voldoen en wanneer het vooronderzoek daadwerkelijk is afgerond.

Handreiking