Evaluatie aanbesteding Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Het bureau de Breedte VOF heeft op verzoek van Rijkswaterstaat (RWS) een onafhankelijke evaluatie van de aanbesteding Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (RWS KOP) opgesteld. De vraag die aan de basis staat van deze evaluatie is: Evalueer de marktbenadering en de aanbesteding en beschrijf de successen en aandachtspunten. Geef waar mogelijk lessen voor de toekomst. (september 2019)

Project

Het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (RWS KOP) betreft het verbeteren van de waterafvoer en waterveiligheid in de Bovenrijn, ook in extreme situaties. Daarom is het plan opgevat om de doorstroming van de rivier te verbeteren en de waterstand bij hoogwater vijf centimeter naar beneden te brengen.

Samenwerking

In de aanbestedingsprocedure (concurrentiegerichte dialoog) stond de samenwerking tussen markt en RWS centraal. Deze samenwerking is volgens het gedachtegoed van de Marktvisie, waarin overheden, brancheorganisaties en marktpartijen hebben afgesproken om de samenwerking bij bouwprojecten voortdurend te vernieuwen. Rijkswaterstaat geeft hier onder andere invulling aan via het project DOEN!, waar de kribverlaging onderdeel van is. Dit komt tot uiting in het contracttype (Plan, Design en Construct), het gebruik van samenwerkingsassessments bij de aanbesteding en het werken met een samenwerkingsbudget waaruit verschillende onderzoeken en een deel van het relatiemanagement wordt bekostigd.

Evaluatie