Aansturing en besluitvorming omtrent operatie Basisregistratie Personen

De Tweede Kamer verlangt meer inzicht in wat er precies gebeurd is in de aansturing en de besluitvorming omtrent de obrp. De Tweede Kamer heeft daarom de regering verzocht een feitenrelaas te verstrekken waarin ten minste helder uiteen wordt gezet wie op welk moment over welke informatie over de voortgang van de obrp beschikten, wanneer duidelijk was dat de planning niet werd gehaald en het budget werd overschreden, wanneer bleek dat eerdere informatie niet juist was en wat de oorzaak van dit alles was. (mei 2018)

Aanleiding

De commissie Basisregistratie Personen is ingesteld door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) op 22 november 2017. Dit is gebeurd naar aanleiding van het besluit van toenmalig minister Plasterk op 5 juli 2017 om de operatie Basisregistratie Personen (obrp), waar circa 100 miljoen aan is besteed, onafgerond te beëindigen.

Op basis van de inzichten uit de beleidsanalyse, de media-analyse, de gesprekken en de inzichten in de technische aspecten van het programma, heeft de commissie een analyse gemaakt van de lessen die te trekken zijn voor de toekomst.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het feitenrelaas opgenomen. In dit feitenrelaas zijn de belangrijkste periodes voor de besluitvorming en de aansturing van het programma mgba/obrp beschreven. Voor elke periode worden de kernbesluiten beknopt weergegeven, inclusief de onderliggende documentatie, de budgettaire kaders en planning en de bijbehorende Kamerbrieven waarin de Tweede Kamer over het betreffende besluit of de stand van zaken is geïnformeerd. In hoofdstuk 3 is op basis van het feitenrelaas een analyse gemaakt van de beschreven gebeurtenissen. De commissie heeft daarbij per periode een oordeel gegeven over de aansturing en de besluitvorming. In hoofdstuk 4 formuleert de commissie op basis van het feitenrelaas en de analyse in de voorgaande hoofdstukken een aantal lessen voor de toekomst.

Rapport