Werkwijzer Marktconsultatie

Deze werkwijzer heeft tot doel projectleiders van infrastructurele projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te helpen bij het inrichten en uitvoeren van een marktconsultatie. Doel van een marktconsultatie is het toetsen van oplossingsrichtingen en ideeën van de overheid bij marktpartijen. Het is een van de instrumenten waarmee de overheid marktpartijen vroegtijdig betrekt bij de planontwikkeling. (juli 2006)

Deze werkwijzer heeft de functie om:

  • Te komen tot een meer eenduidige inzet van het instrument marktconsultatie binnen V&W.
  • Duidelijk te maken welke keuzes bij de inrichting van een marktconsultatie spelen. 
  • De positie van een marktconsultatie in het planproces te schetsen. 
  • De voorwaarden voor het succesvol inzetten van het instrument helder te maken.

Deze werkwijzer geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is een marktconsultatie, wat is het doel en de functie ervan?
  • Op welke momenten en onder welke omstandigheden is het zinvol om het instrument in te zetten?
  • Voor welke vragen kun je een marktconsultatie gebruiken en kan via een marktconsultatie informatie uit de markt worden betrokken ter beantwoording?
  • Welke inspanning mag je bij een marktconsultatie van marktpartijen redelijkerwijs verlangen? 
  • Hoe richt je een marktconsultatie in om deze succesvol te laten verlopen? 
  • Welke eisen en voorwaarden gelden bij een marktconsultatie?