Handreiking en Modelgedragscodes Integriteit politieke ambtsdragers

Bron: MinBZK, IPO, VNG, UvW

Deze handreiking vervangt de handreiking uit 2013 en is een gezamenlijk product van de VNG, het IPO, de UvW en het ministerie van BZK. Zij willen hiermee gemeenten, provincies en waterschappen stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken. De handreiking is bedoeld voor elke politieke ambtsdrager. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke gemeente, provincie en waterschap afzonderlijk maar vóór alles bij elke ambtsdrager persoonlijk. (april 2016)

In de handreiking zijn de Modelgedragscodes Integriteit politieke ambtsdragers voor provincies, gemeenten en waterschappen opgenomen als bijlagen. Deze modelgedragscodes waren in maart 2015 reeds herzien en bestaan uit een versie voor (dagelijkse) bestuurders en een versie voor volksvertegenwoordigers. De modellen zijn hieronder tevens apart toegevoegd.