Total Cost of Ownership, LCC-CO2-tool

De Total Cost of Ownership (TCO) benadering is de methodiek die financiële afwegingen van een product gedurende de levenscyclus mogelijk maakt. Hiertoe wordt niet alleen gelet op initiële of aanschafkosten, maar ook op beheers- en onderhoudskosten en 'sloopkosten' en dergelijke. (juni 2011) 

Levenscycluskosten + CO2 instrument

Dit instrument kunt u gebruiken voor de beoordeling van twee verschillende zaken: de levenscycluskosten en de CO2-emissies. Deze twee aspecten sluiten voor innovatieve, energie-efficiënte technologieën nauw bij elkaar aan. U kunt gelijktijdig tot 15 verschillende producten met het instrument vergelijken.

Het instrument kan ook gebruikt worden om uw huidige situatie te evalueren en zo de mogelijke financiële gevolgen en de impact op het vlak van CO2-emissies van innovatieve, alternatieve oplossingen te bepalen.

Levenscycluskosten (LCC)

Met dit instrument berekent u alle kosten die u en andere gebruikers maken gedurende de gehele levenscyclus van een product, dienst of werk. U kunt echter niet de externe milieukosten met dit instrument berekenen. De externe milieukosten zijn kosten die niet door de producent of afnemer worden betaald, maar door derden, meestal de maatschappij (denk aan de kosten van vervuiling als gevolg van het gebruik van chemicalien of de kosten, die samenhangen met de gevolgen van CO2 uitstoot)
In deze tool zijn de mogelijke levenscycluskosten die opgenomen kunnen wordent de wervings- en investeringskosten maar daarnaast ook de kosten voor grondstofwinning, vervoer, onderhoud, gebruik, belastingen en verwijdering of recycling.

Factsheet: Levenscycluskosten als gunningscriterium

CO2-emissies

Met dit instrument kunt u de CO2-emissies van een product, dienst of werk berekenen over de gehele levenscyclus. Dit houdt in dat alle emissies van zowel grondstofwinning als productie, gebruik en verwijdering berekend kunnen worden. Het instrument maakt onderscheid tussen emissies afkomstig van de directe verbranding van brandstoffen, en emissies veroorzaakt door elektriciteitsproductie (gebruikt voor de werking van het product).

Om de juiste CO2-emissies te kunnen berekenen wordt aangeraden om de ISO standaard 14.067 "Carbon Footprints of Products" te gebruiken. 

ISO standaard 14.067  op iso.org

Wanneer gebruikt u dit instrument?

U kunt dit instrument in verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure inzetten.
In de voorbereidingsfase kunt u uw huidige situatie evalueren. Dit levert ook een vergelijkingsbasis voor vervolgfasen. Daarnaast kunt u nog vóór de aanbesteding diverse oplossingen of mogelijke voorstellen doorrekenen.


Tijdens de aanbesteding kunt u de inschrijvingen met elkaar vergelijken mits de gegevens van de inschrijvers nauwkeurig en vergelijkbaar zijn. Daarom moeten alle inschrijvers dezelfde methodiek gebruiken. Ook is het handig als inschrijvers de methodiek al kennen dus dat niet alle aanbestedende diensten steeds andere methodieken gebruiken. Na de aanbesteding kunt u – als het instrument nog niet is gebruikt – de levenscycluskosten en de CO2-emissies van het aangekocht product, dienst of werk vergelijken met de huidige situatie.

Handleiding

De handleiding zorgt voor meer inzicht in:

  • Welke informatie kan het instrument verschaffen?
  • Hoe moet u in een aanbestedingsproces het instrument gebruiken?
  • Hoe en door wie moet het instrument worden ingevuld?

Tool