Beleidskader innovatiegericht inkopen Rijkswaterstaat

Extremer weer, intensiever gebruik van wegen en vaarwegen, gebruik van informatietechnologie zijn ontwikkelingen die vragen om vernieuwende oplossingen in de vele projecten en programma's van Rijkswaterstaat. Maar innovaties komen niet zomaar tot stand; het begint bij gericht inkopen. Het 'Beleidskader innovatiegericht inkopen (PDF, 1.3 MB) ' biedt daarvoor handvatten. In contracten van Rijkswaterstaat wordt aandacht besteed aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan innovaties, zoals ontwikkelkosten, intellectueel eigendom en concurrentie tussen marktpartijen. Zodoende worden er meer mogelijkheden geboden om innovaties toe te passen. (april 2014)

In dit beleidskader gaan we eerst in op de uitdagingen waar Rijkswaterstaat voor staat (Hoofdstuk 1), vervolgens op de definitie van innovatie (Hoofdstuk 2) en de ambities vanRijkswaterstaat (Hoofdstuk 3). In de hoofdstukken 4 en 5 bespreken we onder meer de procesmatigebenadering en de aanpak van innovatiegericht inkopen. De kern van het beleidskader zit in de Hoofdstukken 6 en 7: het 'Beslisschema marktbenadering innovatiegerichtinkopen' en de bijbehorende instrumenten. De stappen van het beslisschema worden uitgewerkt in Bijlage A. In de hoofdstukken 8 en 9 bespreken we de wijze waarop we belemmeringenvoor innovatie kunnen aanpakken en hoe we de middelen voor innovatiegericht inkopen inzetten. Tot slot bevat Hoofdstuk 10 de implementatieagenda en een vooruitblik op de toekomst. 

Document