Geen sprake van gerede twijfel (week 2)

gerede twijfel | niet voldoen aan eis | ongeldige inschrijving | naam leverancier

De als tweede geëindigde inschrijver probeert aan te tonen dat de inschrijving van de winnaar ongeldig is. In dit geval lukt dat niet. Er is geen sprake van ‘gerede twijfel’. Nergens in het bestek stond dat de heavy-duty-liften uit eigen assortiment moesten komen. De aanbestedende dienst hoeft ook niet bekend te maken wie de leverancier was. (ECLI:NL:RBOBR:2020:6660, Rechtbank Oost-Brabant, Datum uitspraak 22 december 2020)

Feiten en omstandigheden

Op 11 september 2020 heeft [gedaagde] een Openbare Europese aanbestedingsprocedure aangekondigd voor de levering van trapliften, het na het einde van het gebruik verwijderen daarvan, en aanverwante dienstverlening. Op 9 oktober 2020 heeft [gedaagde] aan Otolift medegedeeld dat haar inschrijving na beoordeling daarvan niet heeft geleid tot gunning.

[gedaagde] heeft dit toegelicht met de mededeling dat zij in totaal drie inschrijvingen heeft ontvangen en dat beoordeling van die inschrijvingen heeft geleid tot de (voorlopige) gunning van de opdracht aan (één van de drie inschrijvende ondernemingen) Handicare B.V.

Uit het overzicht bij de toelichting op de beoordeling in de brief blijkt dat Otolift in het gunningscriterium Prijs in totaal 49,93 van de 50 punten heeft gescoord. In het gunningscriterium Kwaliteit heeft Otolift in totaal 30 van de 50 punten gescoord. Dit leidt tot een totaal van 79,93 punten. De inschrijving van Otolift is daarmee als nummer twee geëindigd. Handicare scoorde het hoogste aantal punten, in totaal 94,60.

Otolift stelt echter dat Handicare niet voldoet aan het programma van eisen.

De inschrijving voldoet aan de eisen

“Naar aanleiding van het door Otolift in haar brief van 15 oktober 2020 ingediende bezwaar heeft [gedaagde] ‘de door Handicare verstrekte informatie en bewijsmiddelen’ geverifieerd door de verstrekte productbeschrijvingen te controleren en aanvullende vragen aan Handicare te stellen, zo blijkt uit de brief van 23 oktober 2020 van [gedaagde] .”

“[gedaagde] heeft in haar brief aan Otolift beaamd dat Handicare geen ‘heavy duty-liften’ uit eigen assortiment kan leveren. Volgens [gedaagde] leidt dit echter niet tot ongeldigheid van de inschrijving van Handicare omdat zij ‘heavy duty-liften’ van een derde kan betrekken die zij vervolgens zelf installeert.”

“De aanbestedingsstukken laten er ruimte voor dat de inschrijver op deze wijze, door inschakeling van een derde, voldoet aan het (minimum-) vereiste dat hij heavy duty-liften moet kunnen leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen. Nergens in de aanbestedingsstukken is bepaald dat deze liften enkel uit eigen assortiment moeten komen. Otolift betwist ook niet dat het inschrijvers toegestaan is trapliften van derde-leveranciers te betrekken, maar zij stelt dat Handicare niet bij de inschrijving kenbaar heeft gemaakt dat zij van deze mogelijkheid gebruik maakt.”

“In haar pleitnotitie heeft [gedaagde] in reactie op deze stelling van Otolift (nader) verklaard dat Handicare bij haar inschrijving heeft medegedeeld dat zij de heavy-duty liften betrekt van een met naam en toenaam genoemde derde-leverancier, en dat bij de inschrijving een product-portfolio van deze derde-leverancier was gevoegd.”

Naam derde-leverancier hoeft niet bekend gemaakt te worden

“De voorzieningenrechter heeft voorshands geen aanleiding om aan de juistheid van de verklaring van [gedaagde] te twijfelen. Op basis van deze verklaring wordt dan ook aangenomen dat de inschrijving van Handicare op het punt van de heavy duty-traplift geldig is geweest omdat Handicare met haar inschrijving voldeed aan het minimumvereiste dat zij (via een door haar genoemde derde-leverancier) een ‘heavy duty-traplift’ kan leveren voor een gewicht tot maximaal 150 kg.”

“Anders dan Otolift stelt is [gedaagde] in dit geval niet gehouden aan Otolift mede te delen wie de derde-leverancier is. Otolift heeft in haar pleitnotitie gesteld dat niet alle heavy dutyliften van derden voldoen aan het (aanvullende) vereiste (voortvloeiend uit het antwoord van [gedaagde] op vraag 112849) dat zij over een klembeveiliging beschikken. Voor zover Otolift met deze stelling haar belang bij de wetenschap wie de derde-leverancier van Handicare is heeft willen onderbouwen, baat deze stelling Otolift niet, nu [gedaagde] in reactie hierop heeft verklaard dat de (heavy duty-lift) die Handicare betrekt van een derde leverancier beschikt over een klembeveiliging zodat Handicare ook in dat opzicht aan de aanbestedingseisen voldoet.”

De primaire en de subsidiaire vorderingen van Otolift worden afgewezen.

(VdLC publishers/consultants BV, 13 januari 2021)

Lees de volledige uitspraak  op rechtspraak.nl