Handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak 2016

Deze handreiking beoogt controllers bij gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende financiële controleaanpak voor 2016 en verder, uiteraard aansluitend bij de (verbijzonderde) interne controle van de gemeente en in afstemming met de gemeentelijke accountant. (december 2016)

Het landelijk accountantsprotocol is één van de controlemiddelen die de gemeente kan inzetten om te komen tot een sluitende aanpak.

Locale controlebehoefte

Deze handreiking start met een beschrijving van de verschillende mogelijke controlemiddelen in het sociaal domein. Omdat het landelijk accountantsprotocol zowel inhoudelijk als kwantitatief soms niet geheel aansluit op de lokale controlebehoefte, bevat deze handreiking ook een stappenplan om in de lokale situatie te onderzoeken hoe de verschillen tussen het landelijk accountantsprotocol en de lokale situatie kunnen worden opgelost. Met een groot aantal voorbeelden illustreren we hoe de resterende onzekerheid in de controle van 2017 bij de gemeente kan worden weggenomen.

Stappenplan

Het stappenplan omvat 4 stappen:

  • Vergelijk verklaringen met de lokale vereisten
  • Identificeer verschillen
  • Oplossingsrichtingen
  • Resterende onzekerheid

Handreiking