Hof van Justitie EG: Stadt Halle

Uitspraak van Europese Hof van Justitie. (C 26/03, 11 januari 2005)

Uitspraak

Op 11 januari 2005 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaken C 26/03, Stadt Halle en RPL Recyclingpark Lochau GmbH tegen Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall‑ und Energieverwertungsanlage TREA Leuna. Hieronder een korte samenvatting van ICER. 

Trefwoorden: Richtlijn 92/50/EEG - Aanbestedingen - Mededinging - Inbesteding

Samenvatting van feiten, redenering en dictum

De Stadt Halle heeft zonder een aanbestedingsprocedure te doorlopen aan RPL Lochau opdracht gegeven een project uit te werken voor behandeling van haar afvalstoffen. Tevens besloot de Stadt Halle om eveneens zonder aanbesteding met RPL Lochau te onderhandelen over een overeenkomst voor de verwerking van stedelijk restafval vanaf 1 juni 2005. RPL Lochau is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan 75,1% van de aandelen op indirecte wijze in handen waren van de Stadt Halle en 24,9% in handen van een particuliere vennootschap.Tegen het besluit van de Stadt Halle is door de particuliere onderneming TREA Leuna beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. Deze heeft vervolgens twee prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld. De eerste vraag gaat het kader van dit fiche te buiten en zal in een ander kader worden behandeld. De tweede vraag komt kort samengevat neer op de volgende vraag:

Moet een aanbestedende dienst die van plan is om aan een privaatrechtelijke vennootschap die juridisch van hem is onderscheiden, maar in het kapitaal waarvan hij voor meer dan de helft deelneemt en waarop hij een zeker toezicht uitoefent, een opdracht te geven tot het verrichten van diensten als bedoeld in de richtlijn diensten (92/50/EEG), een aanbestedingsprocedure toepassen wegens het enkele feit dat een deel van de aandelen in handen is van een particuliere onderneming, zelfs al is dat voor minder dan de helft?

Het antwoord van het Hof op deze vraag is kort en krachtig. De deelneming, ook al is het slechts voor minder dan de helft, van een particuliere onderneming in het kapitaal van een vennootschap waarin ook de betrokken aanbestedende dienst deelneemt, sluit hoe dan ook uit dat die aanbestedende dienst op die vennootschap toezicht kan uitoefenen zoals op zijn eigen diensten.

(bron: eur-lex.europa.eu )

Zaaknummer: C 26/03
Instantie: Hof van Justitie (Eerste Kamer)
Datum uitspraak: 11-01-2005
Vorm: arrest
Onderwerp: Richtlijn 92/50/EEG - Overheidsopdrachten voor dienstverlening - Gunning zonder openbare aanbesteding - Gunning van opdracht aan gemengde onderneming - Rechtsbescherming - Richtlijn 89/665/EEG

Lees voor nuancering de volledige uitspraak