Europese specifieke procedures

Toon pagina in menu

'Europese aanbestedingsregels bieden geen ruimte voor bijzondere omstandigheden' is een veelgehoorde klacht. Een professionele inkoper weet beter. Boven de drempel kunnen de openbare procedure en de niet-openbare procedure als standaardprocedures altijd worden toegepast. Er kunnen echter diverse bijzondere omstandigheden zijn, waardoor u als aanbestedende dienst een procedure 'op maat' wenst te volgen.

Er bestaan specifieke Europese aanbestedingsprocedures voor bepaalde bijzondere omstandigheden. Het betreft procedures zoals het innovatiepartnerschap en de mededingingsprocedure met onderhandeling. Als u een specifieke procedure wenst te gebruiken en daarvoor een beroep doet op het bestaan van de bijzondere omstandigheden die daarvoor vereist zijn, moet u het bestaan van die omstandigheden kunnen aantonen. Maakt u ten onrechte gebruik van de bijzondere procedure, dan is dat een overtreding van de aanbestedingsregels.

Keuze procedure

De Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat u als aanbestedende dienst op objectieve gronden moet kiezen welk type aanbestedingsprocedure u toepast en welke ondernemers u toelaat tot de procedure. U moet de keuze voor een bijzondere procedure op verzoek van een ondernemer ook schriftelijk kunnen motiveren.

Het is belangrijk om te weten in welke situaties u gebruik mag maken van een specifieke procedure. De specifieke procedures bieden mogelijkheden die de 'gewone' openbare en de niet-openbare procedure niet kennen. In sommige gevallen moet u motiveren waarom u een bepaalde procedure gebruikt, in andere gevallen is dat niet verplicht (zie verder bij de beschrijving van de procedures).

PIANOo adviseert in het aanbestedingsdocument en uw eigen dossier goed te documenteren welke (specifieke) omstandigheden het gebruik van de gekozen procedure rechtvaardigen. Achteraf kunnen hier vragen over komen van de Europese Commissie, de rechter, bedrijven of uw accountant.

Europese specifieke procedures