Inkopen flexibele arbeidskrachten

Toon pagina in menu

Aandachtspunten bij het aanbesteden van flexibele arbeidskrachten: afschaffing verlichtregime, Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties, zorgplicht, social return, Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV), dynamiek prijzen, inlenersaansprakelijkheid en vrijwaring.

Afschaffing B-verlicht regime

De term 'inhuur van personeel' of 'Flexibele arbeid' is in de aanbestedingspraktijk een verzamelbegrip van verschillende soorten diensten, waarbij personeel of deskundigen al dan niet via een bemiddelingsopdracht binnen de organisatie van de aanbestedende dienst werkzaam zijn. De term als zodanig bestaat niet in het aanbestedingsrecht. In het verleden werd er onderscheid gemaakt tussen het inhuren van adviesdiensten (volledig regime) en het bemiddelen bij het aantrekken van personeel en het plaatsen van (tijdelijk) personeel (verlicht regime). Met de wijziging van de Aanbestedingswet in 2016 is dit onderscheid komen te vervallen. Voor alle opdrachten van flexibele arbeidskrachten geldt tegenwoordig het volledige aanbestedingsregime.

Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties

Aanbestedende diensten maken regelmatig gebruik van personen, die zij voor een bepaalde duur werkzaamheden laten verrichten. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaf u als opdrachtgever (maar ook de opdrachtnemer) duidelijkheid over de arbeidsrelatie die u aanging. De VAR is per 1 mei 2016 vervallen. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken. Deze wijzigingen staan in de Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze nieuwe wet plaatst het inhuren van externen in strakkere kaders. De persoon, die ingehuurd wordt, moet niet als regulier personeel worden ingehuurd, maar daadwerkelijk een opdracht uitvoeren. Het is belangrijk, dat de inkoopvoorwaarden hierop aangepast zijn.

Meer informatie: Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties

Zorgplicht en aansprakelijkheid

Opdrachtgevers hebben een zorgplicht over uitzendkrachten. Deze volgt uit artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek (BW). Dit betekent onder andere dat uitzendkrachten op verschillende gebieden vergelijkbare rechten hebben als de werknemer in loondienst van de opdrachtgever. Denk hierbij aan toegang tot de bedrijfsvoorzieningen, goede arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften. U bent als opdrachtgever bij het toezicht op flexibele arbeidskrachten gehouden op dezelfde zorgvuldige wijze te handelen als bij het toezicht op eigen medewerkers. Dit betekent bijvoorbeeld dat u aansprakelijk bent voor schade die flexibele arbeidskrachten lijden door het niet nakomen van algemene veiligheidsvoorschriften. Dit maakt ook dat de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk kan zijn als de uitzendkracht tijdens de werkzaamheden gewond raakt.

Aansprakelijkheid is een onderwerp wat in de praktijk bij de inhuur van personeel tot veel discussie en misverstand leidt. De wet stelt in artikel 6:170 BW is een werkgever, bijvoorbeeld een aanbestedende dienst, aansprakelijk voor een ieder die onder zijn leiding en toezicht werkt. Een aanbestedende dienst, die uitzendkrachten inhuurt, is derhalve ook aansprakelijk voor die flexibele arbeidskrachten. U bent als aanbestedende dienst in beginsel ook gehouden eventuele schade die tijdens de normale uitvoering van werkzaamheden optreedt te vergoeden. Dit tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de flexibele arbeidskracht. Omdat het risico wettelijk bij de aanbestedende dienst ligt, is het voor de uitzendonderneming niet (helemaal) te verzekeren. Dit is vooral een probleem omdat veel algemene voorwaarden alle aansprakelijkheidsrisico´s bij de dienstverlener leggen en daarbij geen rekening houden met artikel 6:170 BW. In het algemeen kan het verstandig zijn om uitzendonderneming te verplichten risico's die binnen de beïnvloedingsfeer van de uitzendonderneming vallen te verzekeren.

Social Return

Als u social return opneemt in de aanbesteding, via een contracteis of bijzondere uitvoeringsvoorwaarde dan wel als subgunningscriterium, borg dan ook bij de inhuur van arbeid dat dit een gedeelde commitment is. Een uitzendonderneming kan alleen aan de social return vereisten voldoen als kandidaten vanuit de doelgroep worden geaccepteerd. Neemt u social return op in uw bestek, definieer dan duidelijk de doelgroep en borg ook het interne draagvlak. De uitzendonderneming kan dan makkelijker aansluiten op de vraag en borgen dat uitzendkrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt een krans hebben geaccepteerd te worden op de werkvloer.

Dossier: Social return

Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)

Bij aanbestedingen voor het ter beschikking stellen van arbeid kan het moeilijk zijn deze kwaliteit objectief vast te stellen. Betrek daarom bij het definiëren van de subgunningscriteria uw interne klanten en denk na welke kwaliteitscriteria passend zijn voor uw organisatie en welke onderscheidend zijn in de beoordeling. Borg bovendien dat de criteria voldoende verband houden met het voorwerp van de opdracht. Mogelijke subgunningscriteria in de uitzendbranche kunnen zijn: 

 • Implementatieplan
 • Social return
 • Werving en selectie
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Samenwerking
 • Plan van aanpak
 • Procesbeschrijving
 • VisieAdministratie
 • Presentatie
 • Verzuimpreventie
 • Rapportage en referenties van eerdere opdrachtgevers

Dossier: Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)

Dynamiek prijzen

De kosten van een uitzendonderneming zijn voor een groot deel afhankelijk van de loonkostenontwikkeling en sociale lasten. Dit zijn factoren waar een uitzendonderneming bijna geen invloed op heeft. Aanbevolen wordt om in uw aanbestedingen de geoffreerde prijs uit deelelementen te laten bestaan. De kostenelementen waar de uitzendonderneming invloed op heeft en kostenelementen die niet door de uitzendonderneming te beïnvloeden zijn. Deze laatste kostenelementen laat u dan de reëel prijs volgen (denk bijvoorbeeld aan sectorpremies, belastingvoeten en CAO-loonontwikkelingen).

Inlenersaansprakelijkheid en vrijwaring

Inlenersaansprakelijkheid is een vorm van ketenaansprakelijkheid. Het is een wettelijke regeling om niet betaalde (loon)belasting of premies te verhalen op de inlenende partij. Door de wet kunnen inleners in de keten alsnog aansprakelijk worden gesteld voor te betalen belastingen en premies.

De opdrachtgever kan echter gevrijwaard worden van deze aansprakelijkheid. Een van de voorwaarden hiervoor kan het voeren van het Stichting Normering Arbeid (SNA) keurmerk zijn. Hiervoor dient een uitzendonderneming ingeschreven te zijn in het register van de SNA. In voorkomend geval kan de uitzendonderneming volstaan met het overleggen van een zgn. vrijwaringsverklaring van de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat voldoende zekerheid is gesteld voor de betaling van loonheffingen en omzetbelasting. Leden van Algemene Bond Uitzendondernemingen dienen dit keurmerk te hebben verworven om voor lidmaatschap in aanmerking te komen, Leden van de Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) moeten het SNA-keurmerk hebben aangevraagd voor zij NBBU lid mogen worden.

Ook kunt u een deel van de factuursom rechtsreeks bij de belasting storten of op een geblokkeerde rekening van de uitzendonderneming bij de belastingdienst (de G-rekening) of u kunt een uitzendonderneming vragen naar een verklaring van de Belastingdienst waaruit het tijdig en volledig betalen van verschuldigde (loon)belasting en sociale premies blijkt.

Deze pagina is een onderdeel van het marktdossier Flexibele arbeidskrachten.

Deze informatie is opgesteld in samenwerking met de ABU. PIANOo ontvangt graag opmerkingen, verduidelijkingen en aanvullingen op het marktdossier. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Marktconsultaties

Marktconsultaties zijn op TenderNed te vinden door op marktconsultatieste zoeken.
Marktconsultaties  op TenderNed.nl