Marktbeschrijving gerechtsdeurwaarders

Toon pagina in menu

Een gerechtsdeurwaarder kan in opdracht van u schulden innen. Hij heeft hierbij meer bevoegdheden dan een incassobureau. Op deze pagina vindt u informatie over de taken van een gerechtsdeurwaarder en hoe de markt eruitziet.

Gerechtsdeurwaarders

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, en wordt bij koninklijk besluit benoemd. Een gerechtsdeurwaarder int schulden in opdracht van een opdrachtgever. Hij heeft hierbij meer bevoegdheden dan een incassobureau. Bij juridische conflicten hebben gerechtsdeurwaarders bepaalde wettelijke taken. 

Wettelijke taken 

Het ambtelijk werk van de gerechtsdeurwaarder bestaat onder meer uit het:

 • oproepen van natuurlijke en rechtspersonen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden)
 • uitvoeren van door de rechter uitgesproken vonnissen of andere executoriale titels (beslag leggen)
 • uitvoeren van dwangbevelen van bepaalde instanties, zoals bijvoorbeeld het CJIB
 • ontruimen van woningen op grond van een vonnis van de rechter of andere titel (bijvoorbeeld een notariele akte)
 • toezicht houden bij openbare verkopen
 • opmaken van processen-verbaal van constateringen 

Niet-wettelijke taken

Voorbeelden van niet-ambtelijke diensten zijn: 

 • buitengerechtelijke incassowerkzaamheden
 • juridisch advies
 • juridische bijstand in procedures voor de kantonrechter
 • opstellen van algemene voorwaarden

Deze werkzaamheden kunnen ook door incassobureaus worden verricht.

Benoeming gerechtsdeurwaarder

Het ministerie van Justitie en Veiligheid benoemt gerechtsdeurwaarders. Een gerechtsdeurwaarder moet beschikken over: 

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Alle gerechtsdeurwaarders zijn op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet  verplicht lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 

De KBvG:

 • bevordert de vakbekwaamheid en de goede beroepsuitvoering van zijn leden
 • stelt zelfstandig verordeningen vast, onder meer over de kwaliteit en de onafhankelijkheid van gerechtsdeurwaarders
 • had in 2019 ongeveer 750 leden

Deurwaarderskantoren

Op de websites van de KBvG vindt u alle gerechtsdeurwaarderskantoren .

Kwaliteitsnormen 

Alle gerechtsdeurwaarders moeten:

 • voldoen aan de Verordening KBvG Normen voor de kwaliteit  
 • zich iedere 2 jaar door externe auditors laten toetsen. Bij een positief resultaat ontvangt de gerechtsdeurwaarder een positief toetsingsverslag van het College Toezicht Gerechtsdeurwaarders

Toezicht 

Verschillende partijen controleren gerechtsdeurwaarders op de naleving van de wettelijke voorschriften en op de vastgestelde beroeps- en gedragsregels:

 • Tuchtrecht
  Gerechtsdeurwaarders vallen met al hun werkzaamheden (ambtelijk en niet-ambtelijk) onder het tuchtrecht . U kunt over het handelen en nalaten van een gerechtsdeurwaarder klagen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders  in Amsterdam. Van de uitspraken van dit tuchtcollege kan in beroep worden gegaan bij het gerechtshof Amsterdam . Als een klacht deels of helemaal gegrond wordt verklaard dan kan de gerechtsdeurwaarder een maatregel opgelegd krijgen, varierend van een waarschuwing tot in het uiterste geval ontzetting uit het ambt.
 • Toezicht:
  Het Bureau Financieel Toezicht (BFT)  voert integraal en financieel toezicht (zakelijk en privé) uit. 
 • Nationale Ombudsman:
 • De gerechtsdeurwaarder is ook een bestuursorgaan. Hierdoor kunnen belanghebbenden een klacht over een gerechtsdeurwaarder indienen bij de Nationale Ombudsman 
 • Minister van Veiligheid en Justitie:
  Gerechtsdeurwaarders vallen onder verantwoording van de minister van Justitie en Veiligheid .

Wetgeving

De Gerechtsdeurwaarderswet  regelt onder meer het ambt van de gerechtsdeurwaarder, waaronder:

 • zijn ambtelijke werkzaamheden en de daaraan verbonden verplichtingen
 • de opleiding
 • het toezicht
 • het tuchtrecht

Tarieven 

Hier wordt ingegaan op de tarieven met betrekking tot wettelijke en niet-wettelijke werkzaamheden

Wettelijke werkzaamheden

Deze werkzaamheden worden ook wel ambtshandelingen genoemd en deze zijn wettelijk vastgesteld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG) . Aan schuldenaren worden deze bedragen in rekening gebracht ingeval van bijvoorbeeld een procedure (dagvaarding) of een beslag (op loon, uitkering of andere zaken). Met schuldeisers (de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder) moet over de ambtshandelingen worden onderhandeld en kunnen deze BTAG-tarieven ook worden gehanteerd. Bij grotere aantallen wordt vaak een lager bedrag per ambtshandeling overeengekomen.

Niet-wettelijke werkzaamheden

Deze werkzaamheden worden aan schuldeisers vaak berekend aan de hand van een overeengekomen tarief of percentage. Aan de schuldenaar die consument is worden incassokosten conform de Wet Incassokosten  (WIK) in rekening gebracht. Daarbij worden de kosten berekend via een staffel over de hoofdsom van de vordering, met een minimum van 40,- euro. Als een consument deze kosten niet wil betalen, dan moet een gang naar de rechter worden gemaakt en vonnis worden gevraagd. Betaalt de schuldenaar na vonniswijzing nog steeds niet, dan zet de gerechtsdeurwaarder zijn ambtelijke pet op en dwingt hij betaling af via bijvoorbeeld een beslag. Hiervoor worden de kosten conform BTAG berekend (zie hiervoor onder wettelijke werkzaamheden).

Marktomvang

De deurwaardersmarkt kent een systeem van benoemingen , waardoor de markt niet geheel open is. Voor een benoeming moet een ondernemingsplan worden ingediend door de aanstaande gerechtsdeurwaarder voor een gewenste vestigingsplaats. Over onder meer de omvang van de markt publiceerde het CBS in 2019 de publicatie KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers 2018 . Het onderscheid tussen ambtelijke en niet-ambtelijke diensten blijkt hier mede uit. 

Marktaanbieders

Na vele jaren van schaalvergroting, fusies en overnames zijn er in 2019 nog 149 deurwaarderskantoren over met ruim 750 (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders.  

Omzet

De omzet  van de gerechtsdeurwaarders liep van 424 miljoen euro in 2014 terug naar 334 miljoen euro in 2018. Ruim 60 procent van de omzet bestaat uit ambtelijke werkzaamheden.

Marktverhoudingen

In 2001 werd de Gerechtsdeurwaarderswet ingevoerd met onder andere als doel de marktwerking binnen de beroepsgroep te vergroten. Incassobureaus zijn niet gebonden aan specifieke wetgeving, waardoor zij een vrije toetreding tot de markt hebben en de concurrentie daarom relatief hoog is.

Bekijk ook: Trends in de incasso- en gerechtsdeurwaardersbranche