Marktbeschrijving incassobureaus

Toon pagina in menu

Een incassobureau int schulden in opdracht van een schuldeiser. Hoe waarborgt u de kwaliteit bij uw keuze voor een incassobureau? Hoeveel partijen bieden incassodiensten aan, en welke regels gelden er? Deze pagina helpt u op weg.

Incassobureau

Een incassobureau kan in opdracht van u schulden innen. Zodra u een incassobureau inschakelt, loopt het contact met de schuldenaar via het incassobureau. Incassobureaus hebben minder bevoegdheden dan een gerechtsdeurwaarder. Incassobureaus zijn gespecialiseerd in minnelijke incasso: werkzaamheden die zonder tussenkomst van een rechter plaatsvinden. Pas nadat een incassobureau redelijkerwijs alles heeft geprobeerd om de schuldenaar te laten betalen, gaan zij op uw verzoek het rechterlijke traject in om de schuld te incasseren. Hiervoor is een gerechtsdeurwaarder nodig.

Geen beschermd beroep

Incassomedewerker is geen beschermd beroep. Dat betekent dat iedereen een incassobureau kan starten. 

Incasso Keurmerk

Incassobureaus kunnen zich op vrijwillige basis laten certificeren voor het Incasso Keurmerk  van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) , de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. Het doel van het Incasso Keurmerk is opdrachtgevers de zekerheid bieden dat de gecertificeerde incassobureaus aantoonbaar maatschappelijk verantwoord incasseren. 

Eisen

Incassobureaus die het Incasso Keurmerk willen voeren, moeten zich houden aan de Gedragscode 2019  en voldoen aan strenge (kwaliteits)eisen  op het gebied van onder meer:

 • procesinrichting
 • omgang met schuldenaren en opdrachtgevers
 • houding en gedrag van medewerkers
 • vakbekwaamheid van medewerkers
 • financiële inrichting van administratie

In het Incasso Keurmerk zijn naast kwaliteitseisen ook financiële waarborgen opgenomen, zoals een derdengeldenrekening met strenge voorschriften over de dekkingsgraad. 

De volledige criteria  achter het keurmerk staan op de website van NVI.  

Toezicht en audits

Het Keurmerkinstituut  verricht de audits ten behoeve van het Incasso Keurmerk en controleert tweejaarlijks of de incassobureaus zich aan de gestelde regels houden. Na een afgeronde audit wordt een verlenging van het Incasso Keurmerk afgegeven en kunnen de incassobureaus onder die noemer hun incassowerkzaamheden voortzetten. 

Vakbekwaamheid

Sedert 2017 stelt de NVI eisen aan de vakbekwaamheid van (incasso)medewerkers. Zij moeten bijvoorbeeld verplichte modules volgen en afronden met een examen om hun werkzaamheden te kunnen blijven uitoefenen. Daarop ziet ook het Keurmerkinstituut toe bij hun audits. Een Examencommissie stelt de eind- en toetstermen vast, terwijl de examinering (en alle verplichtingen die hiermee samenhangen) wordt uitgevoerd en getoetst door Examenadviesburo  . Deze organisatie staat op haar beurt weer onder toezicht van de Examenkamer 

Gerectificeerde incassobureaus

Op de website van de NVI staan alle gecertificeerde incassobureaus 

Klachten

Aan het Incasso Keurmerk is ook een onafhankelijke klachtenprocedure  verbonden via het Klachten Instituut Gecertificeerde Incasso Diensten  (KIGID). Belanghebbenden kunnen hier een klacht indienen, nadat een eerdere klacht bij het desbetreffende incassobureau niet naar wens is afgehandeld. Dat is immers altijd stap één in de klachtenprocedure. Lukt het via het KIGID niet, dan kan beroep worden gedaan op de onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) van het KIGID. De uitspraken die de RvT doet worden gepubliceerd op de website van de NVI.

Wetgeving 

Iedereen die bij natuurlijke personen vorderingen incasseert, moet zich houden aan het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten . Dit besluit wordt ook wel de Wet Incassokosten (WIK) genoemd. In het besluit staat een staffel die wordt berekend over de hoofdsom van de schuldenaar. Het minimumbedrag dat aan incassokosten wordt berekend bedraagt 40,- euro.

Kosten 

 • Het inschakelen van een incassobureau kost geld maar meestal kunnen deze kosten op de schuldenaar worden verhaald. Voor de schuldenaar zijn de kosten bij een minnelijk traject lager dan bij een gerechtelijk traject. 
 • Vaak werken incassobureaus op basis van no cure no pay. Dat houdt in dat zij aan u geen kosten in rekening brengen als het niet lukt de schuld te incasseren. Dit heeft meestal alleen betrekking op de minnelijke fase. Vraag goed na welke kosten mogelijk toch in rekening worden gebracht en leg dit schriftelijk vast met het incassobureau. De kosten van een gerechtelijke procedure vallen niet onder een ‘no cure no pay’-overeenkomst.
 • Bij een minnelijk traject loopt u minder risico dan bij een gerechtelijk traject. Bij een gerechtelijk traject moet u de proceskosten betalen als de schuldenaar daar niet toe in staat blijkt. U heeft dan wel een vonnis in handen dat 20 jaar geldig blijft, maar voor vorderingen met een geringe hoofdsom wegen de hoge kosten van procederen vaak niet op tegen de (financiële) risico’s.

Incassoregister 

Niet elk incassobureau levert de kwaliteit die een opdrachtgever en schuldenaar mogen verwachten. Sommige incassobureaus confronteren schuldenaars met onjuiste incassopraktijken, veelal een gevolg van het niet gereguleerd zijn van de incassobranche. Om misstanden in de incassomarkt verder te voorkomen, komt er naar verwachting medio 2021 een incassoregister  waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Aan het uitoefenen van incassowerkzaamheden worden eisen gesteld waarop toezicht zal worden gehouden. Anno 2020 wordt duidelijk hoe deze eisen in de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) eruit zullen zien.

Marktaanbieder

Incassobureaus zijn tot de inwerkingtreding van de Wki (zie hiervoor) nog niet gebonden aan specifieke wetgeving en hebben een vrije toetreding tot de markt. De concurrentie is daardoor relatief hoog. Het CBS-registerbestanden laat in de afgelopen jaren wel een afname zien in het aantal ondernemingen met kredietinformatie- en incassoactiviteiten als hoofdactiviteit:

 • 630 in 2011
 • 535 in 2015
 • 382 in 2018

Cijfers

In 2019  verwerkten de gecertificeerde incassobureaus ruim 4 miljoen vorderingen met een waarde van een kleine 10 miljard euro. Van de overige incassobureaus zijn geen cijfers bekend.