Marktbeschrijving verhuisbranche

Toon pagina in menu

Bij de inkoop van verhuisdiensten gaat het in veruit de meeste gevallen om projectverhuizingen, gedefinieerd als: complexe, risicovolle en/of omvangrijke (bijvoorbeeld reeksen) verhuizingen van kantoren, bedrijven en instellingen. Verhuizen valt volgens de bedrijfstypering van het CBS onder transportdiensten, maar zou naar haar aard (het uitvoeren van logistieke en huishoudelijke taken) gemakkelijk kunnen worden aangemerkt als een facilitaire dienst. Onder verhuisdiensten vallen alle activiteiten, diensten en middelen gericht op het fysiek verplaatsen van een organisatorische eenheid en personen. (september 2019)

Naast het overbrengen van goederen brengt zakelijk verhuizen ook allerhande andere diensten met zich mee, zoals: adviesdiensten, nazorg (handyman), opslag, archivering, arthandling, het digitaliseren van documenten, kantoorinrichting, afkoppelen en aansluiten van PC's, werkplaatsergonomie, schoonmaak, conciërgediensten en afvalverwijdering. Deze activiteiten sluiten vaak aan op het dienstverlenend concept van de verhuisbedrijven.

Typering van aanbieders

Verhuisbedrijven zijn qua omvang in te delen op basis van een drietal groepen:  

Kleine verhuisbedrijven

 • omzet maximaal € 400.000;
 • 2 verhuiswagens;
 • 5 of minder personeelsleden.

Verhuisbedrijven met een gemiddelde grootte

 • omzet van € 400.000 tot € 750.000;
 • 3 verhuiswagens;
 • 5 tot 10 personeelsleden.

Grote verhuisbedrijven

 • omzet boven € 1.500.000;
 • (veel) meer dan 4 verhuiswagens;
 • (veel) meer dan 20 personeelsleden.

Verhuisbedrijven zijn qua wijze van deelname aan de markt in te delen in individuele verhuisbedrijven (het grootste deel) en bedrijven die onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. Bij een samenwerkingsverband schrijft veelal het verkoopkantoor in op aanbestedingen en beheert deze ook het contract. De bij het verband aangesloten bedrijven verzorgen de uitvoering van de verhuisopdrachten. De grootste samenwerkingsverbanden zijn:

 • Top Movers
 • Mondial Movers
 • UTS
 • Euromovers

Typering marktverhoudingen

De marktverhoudingen kenmerken zich door het volgende.

Mens centraal

Verhuizen is letterlijk mensenwerk, daarom wordt minimaal 70% van de kostprijs bepaald door de factor arbeid (waarvan de loonkosten op basis van de functiewaardering (FUWA) worden gereguleerd door de cao beroepsgoederenvervoer over de weg). Medewerkers in de verhuisbranche vormen een kritische succesfactor, kennen mede daarom over het algemeen relatief lange dienstverbanden en krijgen vanuit het sociaal beleid van werkgevers relatief veel ruimte voor scholing.

Cao Beroepsgoederenvervoer  op cnvvakmensen.nl

Vechtmarkt

De verhuisbranche is een sterk competitieve branche met relatief veel aanbieders, een lage toetredingsdrempel en beperkt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Uit onderzoek van het O&O fonds van de transportsector in 2018 bleek het aantal aanbieders van verhuisdiensten (2018: 1.269) bijna dubbel zo groot te zijn als de groep verhuisbedrijven die bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd met Verhuisvervoer 4942 als eerste SBI code (2018: 650 stuks). Minder dan een kwart van de door het O&O fonds vastgestelde bedrijven draagt als werkgever premie af aan pensioenfonds Vervoer (2018: 302), nog minder bedrijven zijn in het bezit van de wettelijke vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg (WVG) uitgegeven door de NIWO, de vergunningverlener voor het wegtransport. Bij een aantal marktaanbieders ontbreekt zelfs een KvK registratie (de WVG-vergunning ziet op de aspecten: vakbekwaamheid van de vervoersmanager, betrouwbaarheid, Wet Bibob en KvK registratie), zodat deze vrijwel geheel onder de radar van toezicht blijven. De pakkans is relatief klein.

Werken aan gezond marktgedrag

De niet-naleving van de wettelijke regels in combinatie met beperkt toezicht veroorzaakt een aanhoudend sterke neerwaartse prijsdruk die het level playing field in de branche al enige jaren onder druk zet. In 2019 zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Belastingdienst op initiatief van de branche Organisatie voor Erkende Verhuizers gestart met een nalevingsonderzoek in de branche (vergunningplicht, belastingen, premies en cao). Ook via de Code verantwoordelijk marktgedrag werkt de branche aan het doel van gezond marktgedrag.

Check bij inkoop op vergunning

Bij de selectie van een verhuisbedrijf doet een opdrachtgever er goed aan om te toetsen of de inschrijver minimaal beschikt over een geldige WVG-vergunning. De branchekeurmerken Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers regelen de norm in kwaliteit van respectievelijk verhuizen en projectverhuizen en omvatten kwaliteitseisen die verband houden met het voorwerp van de opdracht, waaronder het bezit van een geldige WVG-vergunning.

Dynamiek

Verhuisbedrijven halen hun omzet grotendeels uit verhuisdiensten. Ongeveer 25 procent komt uit andere diensten, zoals opslag- en expeditie activiteiten, de logistiek rond bouw, keukens, meubelen en kantoorinrichtingen en verkiezingen. Ook self storage, warehousing en zero emissie stadslogistiek komen op. De volumes per projectverhuizing dalen als gevolg van de transitie van vaste werkplekken naar flexplekken, het inhuizen van nieuwe kantoormeubelen en thuiswerken en de transitie van fysiek informatie naar digitale informatie (minder archieven en kastruimte). Daarentegen groeit de behoefte aan facilitaire ondersteuning. Mede door het effect van de Code verantwoordelijk marktgedrag leggen verhuisaanbestedingen (steeds meer) het accent op kwaliteit en niet alleen op prijs. 

Code verantwoordelijk marktgedrag

Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers zijn aangesloten bij de Code verantwoordelijk marktgedrag . Dit is een brede code waarbij ook de sectoren schoonmaak, beveiliging en contractcatering zijn aangesloten. De code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers willen actief zijn met de code, omdat zij de overtuiging hebben dat deze kan bijdragen aan een gezond marktklimaat. Dit klimaat staat nu onder druk door toenemende prijsdruk, onbalans in prijs-kwaliteit en oneerlijke concurrentie door aanbieders die wettelijke regels overtreden (WVG-vergunning, belastingen en sociale premies); zaken die schadelijk zijn voor alle partijen in de branche. De naleving van de code is vastgelegd in de branchekeurmerken Erkende Verhuizers en EPV. Elke aangesloten sector heeft een Codekamer, die toeziet op de naleving van de code.

Codekamer Verhuizen

De Codekamer Verhuizen (Codekamer) stimuleert de implementatie van de code in de verhuisbranche, de verbreiding van de code en de behandeling van meldingen over niet-naleving door ondertekenaars van de code. De Codekamer heeft informatie opgesteld voor inkopers over de naleving van de cao en de betekenis hiervan bij inkoop. Het gaat hier onder meer om het recht van verhuizers op eerlijk, gezond en veilig werk . De Codekamer is samengesteld uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, vakbonden, intermediairs en brancheorganisatie OEV en heeft een onafhankelijke voorzitter.

Trends

Trends binnen de verhuisbranche zijn:

 • onderscheiden in kwaliteit, betrouwbaarheid en imago;
 • sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen (samen met alle stakeholders en toezichthouders werken aan een gezond marktklimaat);
 • transparantie;
 • verduurzaming van logistiek (VN Klimaatakkoord en de Green Deals);
 • de ontwikkelingen van een lineaire naar een circulaire economie;
 • stadslogistiek (hubs, verhuisbedrijven zijn over het algemeen geografisch gunstig gelegen aan de randen van steden);
 • verbreding van logistieke diensten (bijvoorbeeld bouw en meubelen).

Als reactie van de vraag van de klant en als manier om risico te spreiden worden aanbieders meer een gesprekspartner op niveau van de facilitair manager en bieden kennis op het gebied van onder andere.:

 • voorraadbeheer van inventarissen;
 • digitalisering en informatieopslag;
 • meubellijnen;
 • werkplekinrichting conform ARBO-voorschriften;
 • kennisbank voor facilitaire adviesbureaus ten aanzien van praktische uitvoering en kennis over kengetallen voor budgetbepalingen;
 • opslag van meubelen.

Branchekeurmerken en certificaten

Erkende Verhuizers voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid en hanteren de Algemene voorwaarden voor Verhuizingen die in samenspraak met de Consumentenbond zijn opgesteld.

EPV-gecertificeerde verhuisbedrijven hanteren aanvullende kwaliteitseisen gericht op onder meer veiligheid en integriteit, kwaliteit en het vakmanschap van de certificaathouders en de verdere ontwikkeling daarvan.

Logo Erkende Verhuizers
Logo Erkende Projectverhuizers

Branchevereniging

De Organisatie voor Erkende Verhuizers is de brancheorganisatie voor de Nederlandse verhuisbranche en heeft 2 vakafdelingen: Inboedel (Erkende Verhuizers) en EPV (Erkende Projectverhuizers). De branche heeft een eigen brancheopleider: Verhuiscollege.

Voorwaarden en regels

Bij zakelijke verhuizingen worden veelal de Algemene voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB) gehanteerd. Deze omvat onder meer een arbitrageregeling bij geschillen. Voor opslag worden vaak de algemene voorwaarden voor bewaarneming van verhuisgoederen (AVBV) gebruikt en bij handymandiensten de Algemene voorwaarden voor Handymandiensten (AVHD). Deze Algemene voorwaarden zijn te downloaden op de site van de EPV. 

Voor wat betreft de milieuzones geldt voor verhuisbedrijven een ontheffingsregeling op grond van bijzondere voertuigen. Verhuisdiensten vallen voor wat betreft de MVI criteria van het Rijk onder Transportdiensten.

Bijzondere voertuigen  op milieuzones.nl
MVI-criteriatool

Links

Organisatie voor Erkende Verhuizers  op erkendeverhuizers.nl
Branchekeurmerk EPV   op erkendeprojectverhuizers.nl
Verhuiscollege  op verhuiscollege.nl

Bronnen

 • Organisatie voor Erkende Verhuizers
 • Panteia
Deze informatie is opgesteld door de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Voor opmerkingen, verduidelijkingen en aanvullingen op het marktdossier kunt u gebruik maken van het contactformulier

Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Bovenstaande kennis van de markt is opgezet volgens het stramien van de checklist Marktkennis bij overheidsinkoop. De checklist geeft veel aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij het verzamelen van de benodigde marktkennis ter voorbereiding van een opdracht.
Brochure Ken de Markt & Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Marktconsultaties

Marktconsultaties zijn op TenderNed te vinden door op marktconsultaties te zoeken.
Marktconsultaties  op TenderNed.nl