Aan de slag met Aanpak Duurzaam GWW

Toon pagina in menu

De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in projecten in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector) een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. De Aanpak draait om het doorlopen van stappen, zoals het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, deze afwegen, concreet maken, uitvoeren en doorgeven aan de volgende projectfase. Per project verschilt per thema de opbrengst, denk bijvoorbeeld aan meer duurzame innovatie, energiebesparing en meer doen met minder budget.

Icoon Duurzaam GWW

Icoon Stap 1Initiatieffase 
De initiatief- of pre-projectfase is de vroege planfase. Er is dan vaak nog geen sprake van een eenduidig project, maar eerder van een programma. Er is een probleem of behoefte en een voornemen om dit aan te pakken. Hieruit volgen één of meer ontwikkelingsinitiatieven. Hoe deze ontwikkeling wordt vormgegeven, is nog niet gedefinieerd.

Icoon Stap 2Concept- of planfase
Bij aanvang van de concept- of planfase is een concreet project gedefinieerd. Dat betekent dat de contouren van de opgave vastliggen. Er is inzicht in de kansrijke oplossingsrichtingen en er is mogelijk een voorkeursalternatief bekend. Hier start het feitelijke ontwerp- en specificatieproces van een project.

Icoon Stap 3Ontwikkel- of ontwerpfase
In deze fase worden de specificaties en het ontwerp doorontwikkeld op basis van het Programma van Eisen, inpassingsplannen en/of het schetsontwerp. Bij aanvang van deze fase zijn al systeemkeuzes gemaakt, een oplossingskader en eventuele oplossingsrichtingen of voorkeursvarianten liggen vast. In de ontwikkelfase wordt de klanteisenspecificatie /Programma van Eisen (PvE) uitgewerkt tot het niveau van een vraagspecificatie of ontwerpspecificaties.

Icoon Stap 4Realisatie- of bouwfase
Na de ontwikkelfase start de realisatiefase. Dit is de fase waarin het ontworpen systeem gebouwd wordt. In deze fase vindt de integratie plaats van detail tot systeemniveau. Samengestelde componenten vormen elementen, elementen vormen objecten en het geheel aan objecten vormt het uiteindelijk te bouwen systeem of subsystemen.

Icoon Stap 5Gebruiksfase
Na de oplevering start de gebruiksfase. Deze fase behoort niet meer tot 'het project'. Immers, het aan te leggen systeem is dan al gereed. Uiteraard kan binnen een contract met een onderaannemer wel een bepaalde onderhouds- en beheerperiode zijn overeengekomen. Tijdens de gebruiksfase vinden onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden plaats in de vorm van (grotere of kleinere) projecten. Dat kan om eenvoudig of regulier onderhoud gaan, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een deklaag. Maar het kan ook gaan om ingrijpende aanpassingen en vernieuwingen dan wel uitbreidingen.

Icoon Stap 6Sloopfase
Het proces komt ten einde als het betreffende systeem gesloopt wordt. Het systeem houdt dan op te bestaan. De sloop kan beschouwd worden als een apart project, waarvoor de Aanpak doorlopen kan worden. Sloop zal echter meestal onderdeel uitmaken van nieuwbouwprojecten. In veel projecten moeten bestaande infrastructuren of objecten eerst (deels) gesloopt moeten worden, voordat een nieuw systeem aangelegd kan worden. In die zin wordt sloop beschouwd als onderdeel van een project.

Terug naar: Toegelicht Aanpak Duurzaam GWW