GWW thema's

Toon pagina in menu

Hieronder worden enkele thema's belicht die betrekking hebben op aanbestedings- en realisatieprocessen of worden ingezet voor het vertalen van beleid naar Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-inkoop. 

Inkoopmethodieken

De voornaamste methodieken die in de GWW worden toegepast zijn:

 • Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV).
  Bij het gunningscriterium BPKV weegt u naast de prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee.
  Meer informatie: BPKV bij GWW aanbestedingen
 • Prestatiemeten
  Bij prestatiemeten wordt gemeten hoe opdrachtnemers bij de uitvoering van opdrachten aan hun contractuele verplichtingen voldoen.
  Meer informatie: Prestatiemeten
 • Contractbeheersing/SCB
  Een goed toegepaste systeemgerichte contractbeheersing leidt voor de opdrachtgever tot een goed beheerst project.
  Meer informatie: Contractbeheersing
 • Meerwaardetoetsen DBFM
  Om te bepalen of samenwerking met de markt voor Design, Build, Finance & Maintain-contracten meerwaarde biedt over de levenscyclus van een project ten opzichte van. Design & Construct contracten worden toetsen zoals Public-Private Comparator en Public-Sector Comparator gebruikt.
  Meer informatie: Meerwaardetoetsen DBFM

MVI binnen de GWW

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW ondersteunen de ambitie van de Rijksoverheid om 100% maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI). Om de doelstelling duurzaam inkopen voor de markt toepasbaar te maken zijn diverse inkoopinstrumenten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de CO2- prestatieladder.

Innovatiegericht inkopen

De GWW-sector is tevens actief op het gebied van innovatiegericht inkopen. Vooral Rijkswaterstaat spant zich sterk in om innovaties in de GWW te realiseren via inkoop en daarvoor instrumenten te ontwikkelen. Om maatschappelijke vraagstukken beter of sneller te kunnen oplossen wordt actief gezocht naar of ruimte geboden voor innovatieve oplossingen.

Meer informatie: Innovatiegericht inkopen in de GWW
Meer informatie: MVI-thema's

Aanpak Duurzaam GWW

Voor de GWW sector is een specifiek programma opgezet en ontwikkeld, te weten Duurzaam GWW. In dit programma zijn enkele inkoopinstrumenten ontwikkeld specifiek gericht op de GWW zoals het Ambitieweb, de Omgevingswijzer en Dubocalc.

Kern van de Aanpak is dat vanaf een zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. In januari 2017 is door meerdere partijen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Het doel van de Green Deal is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

Dossier: Duurzaam GWW
Dossier: Green Deal Duurzaam GWW

MVI-criteria

Ook Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) criteria hebben een plek binnen Duurzaam GWW. Voor het cluster GWW zijn voor 17 productgroepen MVI-criteria opgesteld.

Meer informatie: MVI-criteriatool