Architectuur

Toon pagina in menu

De informatie-architectuur beschrijft de inhoudelijke relaties en samenhang tussen toepassingen. NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) is de norm voor de Nederlandse overheid. NORA is bedoeld als richtinggevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.

Informatie-architectuur

De informatie-architectuur vormt het kader voor de wijze waarop de informatievoorziening binnen een organisatie vormgegeven wordt: de gegevens die voor de organisatie van belang zijn en de applicaties waarmee de informatie-uitwisseling binnen de organisatie ondersteund wordt. De informatie-architectuur beschrijft de inhoudelijke relaties en samenhang tussen toepassingen en gegevensverzamelingen onderling. Hiermee worden de relaties met informatie en communicatie als bedrijfsmiddelen/productiefactoren van een organisatie inzichtelijk. De informatie-architectuur is daarmee een onderdeel van de informatievoorziening binnen een organisatie. De informatie-architectuur is te beschouwen als een onderdeel van de bredere organisatie-architectuur.

De informatie-architectuur is leidend bij het opstellen van de applicatie-architectuur (applicatielandschap) of service-architectuur (servicelandschap). De informatie-architectuur wordt normaliter opgesteld door een informatiekundige in de rol van informatie-architect.

NORA

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur of NORA is een beschrijving van uitgangspunten voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. NORA is relevant voor de uitvoering van alle publieke taken door publieke en private organisaties.

NORA beperkt zich daarbij tot het aspect 'informatie' en er komen alleen zaken aan de orde die noodzakelijkerwijs overheidsbreed moeten worden afgesproken om een goed functionerende, gedeelde informatiehuishouding te bereiken.

NORA is in 2009 door het kabinet vastgesteld als norm voor de Nederlandse overheid. Het beheer en de ontwikkeling van de NORA wordt afgestemd met gebruikers uit alle bestuurslagen binnen de NORA Gebruikersraad. Het opdrachtgeverschap voor de NORA ligt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorstellen voor ontwikkelingen en beleidskaders worden via de directie Informatiesamenleving en Overheid afgestemd met de Regieraad Interconnectiviteit.

Meer informatie:
NORA gebruikersraad  op noraonline.nl
Regieraad Interconnectiviteit  op digitaleoverheid.nl

NORA als sturend instrument

NORA is bedoeld als richtinggevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen.

NORA is begonnen als een set van afspraken om digitale dienstverlening in de publieke sector mogelijk te maken en te verbeteren. Nog steeds vormen de bindende afspraken over interoperabiliteit en kwaliteit van dienstverlening de kern van de NORA: 10 Basisprincipes en 40 Afgeleide Principes. Om die kern heen groeide een community waarin de kennis en ervaring van architecten, projectleiders, beleidsadviseurs en specialisten bij elkaar komt. Zo worden bindende afspraken telkens aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen aangepast, werkt men samen om praktijkproblemen op te lossen en maakt men gebruik van elkaars expertise. Zodra er uit de community nieuwe inzichten, good practices, tips of herbruikbare oplossingen voortkomen worden deze gedeeld op noraonline.nl. Daar staan ook de afspraken zelf en een serie inhoudelijke thema's.

Meer informatie: NORA  op digitaleoverheid.nl

Principes van NORA

De kern van de NORA is een set van overheidsbrede afspraken, die gericht zijn op het mogelijk maken en verbeteren van digitale dienstverlening. De afspraken zijn bindend voor alle overheidsorganisaties onder het regime van 'Pas toe of leg uit'. Dat wil zeggen dat je incidenteel af kunt wijken van de afspraken, wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn. Die redenen leg je vast, zodat je er in een later stadium nog op terug kunt komen. Er zijn twee soorten bindende afspraken:

De 10 Basisprincipes (BP) van de NORA zijn stellingen over de overheid en de dienstverlening die je eigenlijk in alle gevallen moet kunnen onderschrijven. Het zijn tien waarden, waar je in elke nieuwe dienst en in elke doorontwikkeling aan moet werken om goede dienstverlening te kunnen leveren. Het gaat dan om zaken als toegankelijk, vindbaar en transparant. De 40 Afgeleide Principes (AP) van de NORA maken de Basisprincipes concreet: wat is er bijvoorbeeld nodig om diensten en informatie vindbaar te maken? Het zijn als het ware de normen die je helpen om de waarden te realiseren in je project. Samen vormen ze een checklist van kwaliteitskenmerken die je kunt gebruiken om je dienst te verbeteren.

Meer informatie:
NORA basisprincipes  op digitaleoverheid.nl
NORA afgeleide principes  op noraonline.nl

Terug naar: Inkopen van ICT toegelicht