Hoe bepaalt u als gemeente de juiste prijs kwaliteitverhouding voor leveringen en diensten in de jeugdhulp?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Bij de inkoop van jeugdzorg bent u op basis de Jeugdwet en Aanbestedingswet 2012 verplicht om als gunningscriterium de beste prijs kwaliteitverhouding toe te passen (onder de oude Aanbestedingswet 2012 EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) genoemd). U maakt al bij aankondiging van de overheidsopdracht bekend welke nadere kwaliteitscriteria u stelt met het oog op de toepassing van dit criterium.

De Jeugdwet bepaalt dat u niet enkel op het criterium laagste prijs mag gunnen. U moet verder rekening houden met in de Jeugdwet opgenomen (kwaliteits)eisen, zoals die met betrekking tot de bij een opdracht vereiste deskundigheid van het in te zetten personeel en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Minimumeisen met betrekking tot de kennis en kunde van een inschrijvende jeugdzorg aanbieder worden bij een aanbesteding ook wel geschiktheidseisen genoemd.

Meer informatie:
Beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen: EMVI) 
Fase 1 Voorbereiden - opdracht - Keuze gunningscriterium 
Handreiking: Hoe bepaal je de beste prijs-kwaliteitverhouding?  
Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen?

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart