Hoe wordt de juiste prijs-kwaliteitverhouding voor leveringen en diensten in de Wmo 2015 bepaald?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Bij het vastleggen van uw sociaal domein beleid, bent u bij het uitvoeren van uw publieke zorgtaak wettelijk verplicht om ook regels vast te stellen ter waarborging van de prijs/kwaliteitverhouding.

AMvB Reële prijs Wmo 2015

Sinds 1 juni 2017 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële prijs Wmo 2015 van kracht. Uit deze AMvB volgt dat u bij het vaststellen van een reële prijs rekening moet houden met de hiervoor genoemde wettelijke eisen aan de kwaliteit van de dienst. Daarnaast is een reële prijs gebaseerd op de volgende verplichte kostprijselementen:

  • de kosten van de beroepskracht,
  • redelijke overheadkosten,
  • kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing,
  • werkoverleg,
  • reis- en opleidingskosten,
  • indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst enoverige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen.

Reële prijs als ondergrens

In overeenkomsten met zorgaanbieders, en de eventueel daaraan voorafgaande aanbestedingsprocedures, bent u gehouden de reële prijs als ondergrens te hanteren. Een inschrijving die niet gebaseerd is op de reële prijs moet u terzijde leggen. De hierboven benoemde kostprijselementen kunt u wellicht ook toepassen in andere zorgsectoren dan bij maatschappelijke ondersteuning al is deze AMvB reële prijs daarop niet van toepassing.

Niet van toepassing bij subsidie

Het besluit reële prijs is van toepassing op alle diensten die in uw opdracht worden verricht, ongeacht de vraag of deze opdracht is verstrekt op grond van de Aanbestedingswet 2012 dan wel op een andere wijze, zoals door middel van een Open House systeem. De AMvB is echter niet van toepassing, indien een dienstverleningstaak op basis van een subsidie wordt toegekend. Dit volgt uit de toelichting bij de AMvB. U kunt bij subsidieverstrekking overigens wel kostprijselementen zoals genoemd in de AMvB overnemen.

Factsheet: AMvB Reële prijs Wmo 2015

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart