In hoeverre is de Wmo 2015 van belang voor inkopen en aanbesteden in het sociaal domein?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Uit het wettelijk kader volgt dat u als gemeente samengevat met 5 hoofdzaken rekening moet houden bij het vormgeven en inrichten van de voorzieningen uit hoofde van de Wmo 2015:

  • het garanderen van de aanwezigheid van een voldoende kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod op grond van de op gemeenten rustende resultaatsverplichting,
  • het waarborgen van kwaliteit (conform de daarvoor geldende definitie van goede kwaliteit),
  • het waarborgen van de continuïteit van de voorzieningen en de zorgrelatie,
  • het bij verordening regels stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en het vaststellen van een 'reële prijs' op basis van artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015,
  • het rekenschap geven van de individuele kenmerken en keuzevrijheid van de inwoner (maatwerk).

Meer informatie: Decentralisatie sociaal domein-Wmo 2015
Wmo 2015  op wetten.nl
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  op wetten.nl
AMvB reële prijs  op officielebekendmakingen.nl

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart.