Wanneer is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Wanneer u zorgaanbieders contracteert door middel van een overheidsopdracht, dan moet u in beginsel de Aanbestedingswet 2012 toepassen. Voor zorginkopen kunt u bij opdrachten met een geraamde waarde van boven de Europese aanbestedingsdrempels (750.000 euro excl. BTW) gebruik maken van de reguliere Europese aanbestedingsprocedures of onder bepaalde omstandigheden van Europese specifieke procedures.

Zo bestaat er een bijzondere procedure voor de inkoop van zogeheten sociale en andere specifieke diensten, waarbij de reikwijdte daarvan wordt bepaald door de Common Procurement Vocabulary (CPV)-codes opgenomen in Bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU.

Sociale en specifieke diensten

Denk hierbij bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, administratiediensten voor onderwijs en enkele juridisch diensten. Dit is een vereenvoudigd aanbestedingsregime waarbij bepaalde delen van de Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing zijn en u meer vrijheden heeft bij de inrichting van de procedure. Een aankondiging (of een vooraankondiging) en een gunningsbericht zijn bij deze procedure verplicht.

Aankondiging opdracht

In de aankondiging moet u onder meer de technische specificaties van de opdracht opnemen. Daarbij moeten daarin de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure worden toegelicht. U moet de gegunde opdracht publiceren op TenderNed. Daarnaast bent u gebonden aan de aanbestedingsbeginselen, zoals het beginsel van proportionaliteit.

Onder Europese drempel

Onder de Europese drempel zijn in ieder geval deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit van toepassing. U kiest een procedure die aansluit bij het onderwerp van de betreffende aanbesteding, afgezet tegen het karakter van de markt waarin potentiële inschrijvers opereren. Dat is niet te kwantificeren in een vast bedrag. Bedragen kunnen wel nuttig zijn om te bepalen in welke richting kan worden gedacht bij de keuze van de meest geschikte procedure. Deze keuzes legt u vast in uw inkoopbeleid.

Meer informatie:
Overzicht CPV codes van sociale en specifieke diensten 
Fase 1 Voorbereiden - Mogelijke procedures- Sociale en andere specifieke diensten 
Richtlijn: Gunnen van overheidsopdrachten 2014/24/EU 
Verplicht aanbesteden van zorg in het sociaal domein?

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart