Wanneer is de Gids Proportionaliteit van toepassing?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het proportionaliteitsbeginsel is een fundamenteel beginsel van het aanbestedingsrecht. In het Aanbestedingsbesluit (de AMvB bij de Aanbestedingswet 2012) is de Gids Proportionaliteit (Gids) als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen voor zowel overheidsopdrachten boven als onder de drempel.

Zo bevat de Gids op pagina 31 en 32 tabellen met richtlijnen voor de toepassing van verschillende manieren van gunnen (onderhands, openbaar of Europees) onder en boven de Europese drempelbedragen. Hiervoor geldt dat u in principe verplicht bent deze richtlijnen te volgen, tenzij u afdoende kan motiveren waarom u in een concreet geval wil afwijken.

Leidraad bij onder de drempel

De voorschriften geven niet expliciet richting voor het toepassen van de procedure voor sociale en andere specifieke diensten onder de drempel (<750.000 euro excl. BTW). Dit neemt niet weg dat het raadzaam is de principes uit de Gids ook hier als leidraad te nemen bij de keuze van de meest geschikte procedure. Dus hoe dichter de geraamde waarde van een opdracht tegen de Europese aanbestedingsdrempel voor deze diensten ligt, hoe eerder u een nationale procedure met voorafgaande bekendmaking dient toe te passen. Anders om geldt ook, hoe lager de geraamde waarde, hoe eerder u een enkelvoudig of meervoudig onderhandse procedure kunt toepassen.

Meer informatie:
Gids Proportionaliteit
Aanbestedingsbesluit 
Fase 1 Voorbereiden - Mogelijke procedures- Sociale en andere specifieke diensten 

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart