Wanneer mag u als gemeente een lopend contract verlengen?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Een verlenging van een bestaand contract is mogelijk, zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten, indien aan 2 voorwaarden is voldaan.

Deze voorwaarden zijn:

  • de oorspronkelijke opdracht moet reeds zijn aanbesteed (met inachtneming van de Europese drempelbedragen) en
  • in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken moet expliciet een optiebeding of verlengingsclausule zijn opgenomen.

Waarde en verlengen

Het totale geraamde bedrag, inclusief meerwerk- en verleningsopties, exclusief BTW, is het uitgangspunt voor de berekening van de waarde van de opdracht. Op grond van deze raming bepaalt u of u de opdracht Europees moet aanbesteden. Een verlenging achteraf (anders dan gebruikmakend van verlengingsopties in het lopende contract) is in feite een nieuwe opdracht die een gemeente opnieuw in de markt moet zetten. U mag een opdracht ook niet (zonder deugdelijke motvering) ieder jaar opnieuw verstrekken met als enkel doel om onder de toepassing van de Europese aanbestedingsregels uit te komen. Dit is in strijd met het splitsingsverbod.

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart