Wat is het verschil tussen een tendersubsidie en een aanbestedingsprocedure?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Een tendersubsidie is een middel om tot een rangschikking van subsidieaanvragen te komen. In die zin lijkt een tendersubsidie op het gunnen van een overheidsopdracht via een aanbestedingsprocedure.

Het volgen van een tenderprocedure bij subsidiëring (i.p.v. wie het eerst komt, die het eerst maalt) ligt voor de hand wanneer de kwaliteit van een aanvraag van invloed is op het realiseren van het doel van een subsidieregeling. Maar ook bij een tendersubsidie geldt dat het een stimuleringsmiddel is voor activiteiten, die zonder de verstrekte subsidie niet of moeilijk tot stand zouden komen.

Verschillen

Bij een (tender) subsidie wordt een tegemoetkoming in de kosten gegeven en vindt geen marktconforme betaling van een door de aanbieder geleverde prestatie plaats. Bij een overheidsopdracht heeft de markt een economisch belang om activiteiten te verrichten. De resultaten zijn bij een overheidsopdracht ook beter afdwingbaar zijn dan bijeen (tender)subsidie . Een uit een overheidsopdracht voortvloeiende overeenkomst is namelijk wederkerig, een subsidie geeft slechts een eenzijdige aanspraak van de subsidieontvanger op financiële middelen.

Rangschikking

Kenmerkend voor een tendersubsidie/aanbestedingsprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de aanvragen(inschrijvingen) op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. De beoordeling van de aanvragen (inschrijvingen) leidt tot een rangschikking waarbij de kwalitatief beste aanvragen (inschrijvingen) het hoogst eindigen en met voorrang in aanmerking komen voor subsidie dan wel gunning van de opdracht. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond of het maximum aantal subsidies, is bereikt. Bij aanbestedingen wordt de opdracht enkel gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Hierbij kan wel en budgetvoorbehoud of -plafond in het aanbestedingsdocument worden opgenomen.

Gelijke behandeling

Net als bij aanbesteden worden aan subsidietenders eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te borgen. Het is niet mogelijk om inhoudelijk met de aanvrager over de inhoud van zijn aanvraag te communiceren, indien daarmee een andere aanvrager niet benadeeld wordt. Dit volgt uit de algemene beginselen van goed bestuur.

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart