Wat is de minimum en maximum looptijd van contracten?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Aanbestedingswet 2012 kent in beginsel geen beperkingen in de maximale duur van een overeenkomst, behalve ten aanzien van raamovereenkomsten. De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan 4 jaar en voor raamovereenkomsten ten behoeve van speciale-sectoropdrachten geldt een looptijd van maximaal 8 jaar als uitgangspunt.

In beide gevallen is het mogelijk om deugdelijk gemotiveerd af te wijken van deze hoofdregel. Partijen hebben in beginsel contractvrijheid maar u mag de marktwerking niet op onevenredige wijze belemmeren. Of dit het geval is, hangt af van de aard en omvang van de overeenkomst. Bepaalde overeenkomsten kennen een lange terugverdientijd waardoor een langere looptijd gerechtvaardigd is.

Keuze contractduur

U mag een opdracht niet in tijd in meerdere opdrachten splitsen met enkel als doel om onder de toepassing van de aanbestedingswetgeving uit te komen. Leidend voor de looptijd is onder meer de situatie in de markt (dynamische markt of juist niet), de behoefte aan continuïteit van zorg bij de burger, de terugverdientijd van ondernemers en de aard van het product. etc. Een lange contractduur beperkt de flexibiliteit. U mag een contract immers tussentijds niet wezenlijk wijzigen. Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, ligt een kortere contractduur soms voor de hand. Het is dus van belang dat u goed nadenkt over de contractduur voor de voorziening die u wenst in te inkopen.

Verlenging en raming

U mag een opdracht verstrekken en daarin een of meerdere verlengingsopties opnemen. De raming van de waarde van een opdracht is altijd exclusief BTW, maar inclusief alle meerwerk opties of verlengingsmogelijkheden. Deze dient u dus in het aanbestedingsdocument al op te nemen en bij gunning vast te leggen in de overeenkomst.

Meer informatie:
Visie Wezenlijke wijziging
(Niet-)wezenlijke wijziging

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart