Wat zijn de belangrijkste verschijningsvormen van subsidiering?

Toon pagina in menu

Antwoord:

U kunt gebruik maken van verschillende vormen van subsidiering:

Verdeling op volgorde

Als er sprake is van een subsidieplafond - oftewel een 'schaarse subsidie' - dan dient de gemeente in de subsidieregeling de wijze van verdeling van de subsidiegelden aan te geven. Bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt) of een tenderprocedure. Kenmerkend voor een tenderprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden op basis van objectieve criteria. De beoordeling van de aanvragen leidt tot een rangschikking waarbij de kwalitatief beste aanvragen het hoogst eindigen en met voorrang in aanmerking komen voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond of het maximum aantal subsidies, is bereikt. Het volgen van een tenderprocedure ligt voor de hand wanneer de kwaliteit van een aanvraag van invloed is op het realiseren van het doel van een subsidieregeling.

Wat is een subsidieplafond  op vng.nl

Incidentele subsidies

Niet altijd is sprake is van verdeling van een schaars subsidiebudget over meerdere aanvragers. Soms ontvangen individuele ontvangers subsidie, zonder dat er andere aanvragers zijn met wie moet worden geconcurreerd. Dit is het geval bij incidentele (maatwerk) subsidies en bij zgn. begrotingssubsidies. Bij deze vorm van subsidiering verstrekt u geen subsidie op basis van een wettelijk voorschrift en is deze beperkt in tijd.

Kruissubsidiering

Kruissubsidiering valt niet onder de bestuursrechtelijke definitie van subsidie. Kruissubsidiëring is dat een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit. Het is dan niet nodig om de kosten per zorgactiviteit te bepalen en af te dekken. Dit speelt indien maar een aanbieder op de markt actief is die de zorgvoorziening levert. Deze compenseert het verlies op het leveren van de onrendabele voorziening met de winst op de rendabele voorziening.

Kruissubdisiering (leges)  op europadecentraal.nl

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart