Wat zijn de taken en kaders voor u als gemeente binnen de Wmo 2015?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Wmo 2015 is een decentrale wet. Dat betekent dat het Rijk het kader heeft gesteld, maar dat de gemeenten binnen dat kader zelf de wet moeten uitwerken in lokale regels. Wel legt het Rijk aan gemeenten op om dat in samenhang met andere decentrale wetten te doen. Het is dan ook de bedoeling dat de gemeente een samenhangend beleid voert op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Het is aan de gemeente zelf om een lokale invulling te geven aan dat beleid.

Omschrijving maatschappelijke ondersteuning

De kern van de Wmo 2015 is het bieden van maatschappelijke ondersteuning, zodat mensen kunnen meedoen en zich kunnen handhaven in de samenleving. Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de Wmo 2015 omschreven als:

  • Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en het vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,
  • Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met een chronische, psychische of psychosociale problemen zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving,
  • Het bieden van beschermd wonen en opvang.

Vaststellen Wmo 2015 beleid

Op deze gebieden moeten gemeenten beleid vaststellen. Gemeenten hebben ruimte om de maatschappelijke ondersteuning zelf vorm te geven. Daarnaast zijn in de Wmo 2015 bepalingen opgenomen om de verhouding met andere wetten, de keuzevrijheid van de cliënt en de kwaliteit en de continuïteit van ondersteuning te regelen. Ook bevat het uitvoeringsbeleid Wmo 2015 een aantal kaders over vooral de bijdrage in de kosten.

Wmo 2015  op wetten.nl
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  op wetten.nl

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart