Welke keuzevrijheid bestaat er bij het organiseren en vormgeven van jeugdhulp?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Vanuit de Jeugdwet bent u als gemeente verplicht om in uw beleidsplan bijzondere aandacht te schenken aan de wijze waarop u in individuele gevallen ondersteuning biedt. U zult daarbij rekening moeten houden met individuele persoonskenmerken zoals levensovertuiging, culturele achtergrond en individuele behoeften en voorkeuren van de jeugdige of zijn/haar ouders.

U moet voldoende keuzemogelijkheden bieden aan degenen die ondersteuning zoeken. Dit kunt u doen door een jeugdhulpvoorziening in natura ter beschikking te stellen. De jeugdige of zijn ouders kunnen u echter ook verzoeken een persoonsgebonden budget (pgb) te verstrekken waarmee zij zelf naar eigen inzicht ondersteuning regelen.

Voorwaarden pgb

Onder een aantal voorwaarden is een pgb onder de Jeugdwet mogelijk:

  • de gemeente kent een individuele voorziening toe;
  • de jeugdige of zijn ouder is zelf in staat de voorziening in te kopen en het Ppb te beheren;
  • de zorg die wordt ingekocht, voldoet aan de vanuit de Jeugdwet gestelde eisen voor kwaliteit en veiligheid, en
  • de jeugdige of zijn ouder kan motiveren waarom hulp in natura niet geschikt is.

U kunt dus jeugdhulp bieden in natura of een pgb verstrekken. U dient de jeugdige en zijn ouders vooraf te informeren over de gevolgen van de keuze voor een budget in plaats van een individuele voorziening in natura. Bij jeugdhulp in natura krijgt de jeugdige of zijn ouders de hulp direct van een door u aangewezen organisatie die de jeugdhulp biedt. Dit betekent dat door of namens uw gemeente een (individuele) voorziening in natura wordt verstrekt. Indien een gemeente of een derde de voorziening in natura levert, komen op de jeugdige of zijn ouders geen werkgevers- of opdrachtgeversverplichtingen te rusten. De gemeente verstrekt de opdracht aan de zorgaanbieder(s).

Keuze organisatie

Voor aan aantal vormen van jeugdhulp zorgt u ervoor dat meerdere organisaties de jeugdhulp kunnen bieden. U sluit hiervoor contracten met zorgaanbieders. De jeugdige en zijn ouders kunnen dan kiezen van welke organisatie zij de jeugdhulp willen afnemen. Bij bepaalde vormen van jeugdhulp bestaat er geen keuzevrijheid of is deze zeer beperkt. Dit omdat maar één of paar organisaties de jeugdhulp kunnen/mogen bieden.

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart