Hoe selecteer ik een gegadigde?

Toon pagina in menu

Antwoord:

In de niet-openbare procedure wordt eerst de geschiktheid van een gegadigde getoetst aan geschiktheidseisen. Geschiktheidseisen bepalen of een ondernemer in staat is om het werk, de levering of de dienst uit te voeren. Deze eisen zijn te beschouwen als minimumeisen aan de organisatie van de inschrijver. Voldoet de gegadigde niet aan deze eisen dan komt hij niet voor selectie in aanmerking.

Er zijn 3 soorten eisen om de geschiktheid van de gegadigde te toetsen:

  • de technische en beroepsbekwaamheid van een ondernemer;
  • de beroepsbevoegdheid;
  • de financiële en economische draagkracht van een ondernemer.

Daarna selecteert de aanbesteder uit de geschikte gegadigden een aantal gegadigden op basis van selectiecriteria. Zij worden vervolgens uitgenodigd om in te schrijven. Het aantal dat geselecteerd moet worden is bij de niet-openbare procedure minimaal 5 en bij de concurrentiegerichte dialoog, de mededingingsprocedure met onderhandeling en de procedure van het innovatiepartnerschap minimaal 3.

Dit gehele proces van beoordeling en selectie kunt u in TenderNed uitvoeren.

Een aanbestedende dienst kan ook beslissen om álle geschikte gegadigden uit te nodigen. Dan hanteert de dienst geen selectiecriteria.. 

Selectiecriteria (metrolijn 6)

Icoon metrokaart lijn 4  Terug naar de metrokaart