Hoe ziet de regelgeving er op hoofdlijnen uit?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Alle overheidsinstellingen van de lidstaten van de Europese Unie zijn onderworpen aan de basisbepalingen van het EG-verdrag inzake de interne markt.

Het gaat hier met name om de volgende bepalingen van het gemeenschapsrecht:

 • verbod op belemmering van het vrije verkeer van goederen, diensten en werknemers binnen de Gemeenschap;
 • verplichting om beperkingen bij de vrijheid van vestiging op te heffen.

Specifiek voor Europese aanbestedingen zijn er richtlijnen opgesteld:

 • Klassieke overheid: Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU).
 • Water, energievoorziening, vervoer en post: Het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU).
 • Concessies: De gunning van concessies (2014/23/EU).
 • Defensie: Het gunnen van defensieopdrachten (2009/81/EG).

De 3 eerstgenoemde richtlijnen zijn sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde wet naar Nederlandse wetgeving omgezet in de Aanbestedingswet 2012.

Op hoofdlijnen gaat de regelgeving over het volgende:

 • Als een overheidsopdracht boven het drempelbedrag uitkomt moet Europees worden aanbesteed.
 • De aanbesteding start met het verzenden van de aankondiging via TenderNed naar de TED (Tender Electronic Daily).
 • De procedures die altijd kunnen worden gevolgd zijn de openbare en de niet openbare (of de onderhandelingsprocedure bij de speciale sectoren).
  - De openbare procedure vindt plaats in één fase. De inschrijvingstermijn dient ten minste 45 dagen te bedragen indien er is aangekondigd via TenderNed.
  - De niet openbare procedure bestaat uit twee fasen. In de eerst fase wordt een verzoek tot deelneming ingediend door de belangstellenden. Deze fase duurt 30 dagen. In de tweede fase worden de geselecteerden uitgenodigd een offerte in te dienen. De geselecteerden krijgen ten minste 40 dagen de tijd om een offerte in te dienen.
 • Na opening van de aanbiedingen controleert de aanbestedende dienst of de inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen en hij niet uitgesloten hoeft te worden op basis van de uitsluitingsgronden. Daarna controleert de aanbestedende dienst of de inschrijving voldoet aan alle (technische) eisen en voorwaarden en tenslotte neemt de aanbestedende dienst een gunningsbeslissing op basis van de ingediende offertes en zijn vooraf kenbaar gemaakte (sub)gunningscriteria. Deze geschiedt bij voorkeur op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, of - als daar een dragende motivering voor is - op de laagste prijs of op laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit.
 • Als de gunningsbeslissing is genomen en gecommuniceerd met alle inschrijvers dient een termijn van ten minste 20 dagen in acht te worden genomen voordat de overeenkomst mag worden afgesloten (verlengde Alcateltermijn). In deze periode kan bezwaar worden gemaakt door de afgewezen partijen.

Icoon metrokaart lijn 5  Terug naar de metrokaart