Maatschappelijk verantwoord inkopen

Toon pagina in menu

Antwoord:

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. MVI is het hanteren van milieu- en sociale criteria in alle fasen van het inkoopproces zodat daadwerkelijk producten, diensten of werken geleverd worden die aan deze criteria voldoend. Dit kunt u doen door:

  • bij marktverkenning of -consultatie te inventariseren wat de markt te bieden heeft op dit gebied en welke kosten daar aan verbonden zijn
  • het opnemen van duurzaamheidscriteria in het bestek of programma van eisen
  • het selecteren van leveranciers, aannemers of dienstverleners die voldoen aan de gestelde duurzaamheidcriteria
  • door gunningscriteria op te stellen die duurzaamheid van de inschrijving meer belonen 
  • duurzaamheidscriteria specifiek op te nemen in het contract 
  • te controleren of de leverancier, aannemer of dienstverlener de gemaakte duurzaamheidsafspraken ook daadwerkelijk nakomt.

Het uiteindelijke doel van duurzaam inkopen is het stimuleren van duurzame productie en bijdragen aan een betere wereld.

Dossier Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Alle informatie voor inkopers bij de overheid over duurzaam inkopen vindt u op pianoo.nl. Ook als u vragen heeft over duurzaam inkopen kunt u terecht bij PIANOo. 
Dossier Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam inkopen)

Terug naar de hoofdvraag: Welke inkoopdoelstellingen streef ik na?