MKB betrekken

Toon pagina in menu

Antwoord:

De grondbeginselen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit. Dit betekent dat de overheid geen enkel bedrijf, dus ook geen MKB of lokale leveranciers, mag voortrekken bij gunning van opdrachten. Noch mag de overheid onnodige drempels opwerpen voor het inschrijven op aanbestedingen.

Hoe zorgt de overheid dat ook het MKB kan meedingen naar opdrachten?

  • Geen disproportionele (zware) eisen stellen aan ondernemers. De eisen moeten relevant zijn en in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Dit beginsel is expliciet in de Aanbestedingswet 2012 opgenomen en wordt in de Gids Proportionaliteit nader uitgewerkt.
  • Realiseren van een zo eenvoudige mogelijke en voor marktpartijen zo goedkoop mogelijke aanbestedingsprocedure.
  • Voorkomen van nodeloos samenvoegen van opdrachten tot één mega opdracht.
  • Afzien van het vragen naar diverse bedrijfseconomische ratio's en een bankgarantie. In plaats daarvan verzoeken om een eigen verklaring inzake financiële gegoedheid.
  • De Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat een aanbestedende dienst een opdracht in principe in meerdere percelen moet opdelen. Als een opdeling in percelen niet passend wordt geacht, moet de aanbestedende dienst deze keuze in het aanbestedingsdocument motiveren. 

Dossier: Kansen voor MKB 

 Terug naar de hoofdvraag: Welke inkoopdoelstellingen streef ik na?