Raamovereenkomst binnen de Aanbestedingswet 2012

Toon pagina in menu

Antwoord:

Van een raamovereenkomst is sprake als de aanbestedende dienst gedurende een bepaalde periode (maximaal 4 jaar, tenzij deugdelijk gemotiveerd) bepaalde leveringen of diensten wil afnemen van of werken wil opdragen aan één inschrijver of een geselecteerde groep van minimaal 2 inschrijvers en daarover vooraf afspraken wil maken over bijvoorbeeld de te leveren kwaliteit, hoeveelheid en leveringstermijn (art 2.44 e.v. Aanbestedingswet 2012). Er is over het algemeen geen afnameplicht.

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer leveranciers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen. Een raamovereenkomst moet door de aanbestedende dienst worden aanbesteed als een normale overheidsopdracht. Vervolgens zal de aanbestedende dienst op basis van de raamovereenkomst nadere opdrachten plaatsen. Voor het plaatsen van deze nadere opdrachten geldt een regime dat afhankelijk is van het type raamovereenkomst. De Aanbestedingswet 2012 onderscheidt een raamovereenkomst met een enkele ondernemer en een raamovereenkomst met meerdere ondernemers.

In de raamovereenkomst met een enkele leverancier kan de nadere opdracht direct worden verstrekt op basis van de in de raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden. Enige aanvulling of aanpassing is mogelijk, als dit geen substantiële wijziging inhoudt.

Raamovereenkomst met meerdere leveranciers

In de raamovereenkomst met meerdere leveranciers (minimaal 2) kan de aanbestedende dienst alleen direct nadere opdrachten plaatsen als alle voorwaarden voldoende in de raamovereenkomst zijn bepaald. Indien de voorwaarden verder ingevuld moeten worden kan de aanbestedende dienst nadere opdrachten plaatsen door alle contractanten uit te nodigen die in staat zijn om de opdracht uit te voeren om in concurrentie een inschrijving doen. In de aanbestedingsstukken beschrijft de aanbestedende dienst op welke wijze nadere overeenkomsten worden gegund en welk gunningscriterium wordt gehanteerd. Hanteert de aanbestedende dienst het gunningscriterium 'beste prijs-kwaliteitverhouding', dan geeft de aanbestedende dienst ook de subgunningscriteria aan en de wegingsfactoren waarop de nadere overeenkomsten worden gegund.

De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan 4 jaar, behalve in goed gemotiveerde uitzonderingsgevallen.

De looptijd van een raamovereenkomst voor speciale sectoren is ten hoogste 8 jaar, behalve in uitzonderingsgevallen die deugdelijk gemotiveerd zijn. 

Dossier: Aanbestedingswet 2012

Terug naar de hoofdvraag: Contracten

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart