Waar en wanneer moet ik publiceren?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De officiële aanbestedingsprocedure start met de publicatie van een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie via ted.europa.eu. De afkorting 'TED' staat voor Tenders Electronic Daily. In Nederland kan via TenderNed.nl op eenvoudige wijze een aankondiging worden aangemaakt en zowel nationaal als direct op TED worden gepubliceerd. Via TenderNed zijn ook aanbestedingsdocumenten toe te voegen aan de publicatie. Geïnteresseerde leveranciers kunnen deze stukken (indien aanwezig) direct downloaden. Dit scheelt zowel de leverancier als de aanbestedende dienst veel tijd.

De Aanbestedingswet 2012 verplicht het gebruik van de publicatiemodule van TenderNed bij het doen van (voor)aankondigingen, de mededeling van gunningsbeslissingen, rectificaties en de mededeling aan de Europese Commissie van het resultaat van de procedure.

De verplichting geldt alleen voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels en bij het (vrijwillig) bekendmaken van (nationale) opdrachten. De door de aanbestedingsregelgeving voorgeschreven minimum termijnen beginnen te lopen vanaf de dag van verzending van de aankondiging (de dag van verzending is te rekenen als dag 0). De termijnen verschillen enigszins per procedure. Soms is het mogelijk om de termijnen te verkorten, bijvoorbeeld als marktpartijen kunnen inschrijven via TenderNed of als er gebruik wordt gemaakt van een vooraankondiging. 

Dossier: Aanbestedingswet 2012
www.ted.europa.eu 
www.tenderned.nl