Waarom aanbesteden?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Aanbesteden is de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten. Door concurrentiestelling optimaliseren aanbestedende diensten hun kansen op de beste prijs-kwaliteitverhouding en worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.

Overheden geven jaarlijks grote bedragen uit. Het doel van de Europese Unie is het creëren van één interne markt in alle lidstaten. De gedachte van de Europese Unie is dat alle leveranciers in alle lidstaten onder gelijke voorwaarden moeten kunnen meedingen naar overheidsopdrachten in alle lidstaten. Op Europees niveau bestaan er regels die het Europees aanbesteden verplicht maken.

In 1972 werd de eerste Richtlijn voor Werken van kracht. Om de regelgeving aan te passen en te vereenvoudigen zijn in 2004 twee nieuwe richtlijnen afgekondigd: richtlijn 2004/17/EG voor overheidsopdrachten bij nutssectoren (gas, licht, water en openbaar vervoer) en Richtlijn 2004/18/EG voor overheidsopdrachten voor overheden die geen nutssector zijn.

Op 15 januari 2014 zijn nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen door het Europees Parlement aangenomen en op 11 februari 2014 zijn de nieuwe richtlijnen definitief vastgesteld door de Raad van Ministers. De definitieve tekst is op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De 3 nieuwe Europese richtlijnen:

  • Klassieke overheid: Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU).
  • Water, energievoorziening, vervoer en post: Het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU).
  • Concessies: De gunning van concessies (2014/23/EU).

Deze regelgeving is in Nederland omgezet in nationale wetgeving in de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012.

Voor defensieopdrachten geldt een specifieke richtlijn, te weten 2009/81/EG.

Aanbesteden is in bepaalde gevallen wettelijk verplicht. Sinds 2005 moeten alle overheden van de accountant een rechtmatigheidsverklaring hebben om een goedgekeurde jaarrekening te ontvangen. Om vast te stellen of een uitgave rechtmatig is, stelt de accountant vast of de voorgeschreven inkoop- of aanbestedingsprocedures zijn gevolgd.

Dossier: Europese richtlijnen
Dossier: Aanbestedingswet 2012