Wanneer moet ik aanbesteden?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De regelgeving is van toepassing op 'aanbestedende diensten'. Onder het begrip 'aanbestedende dienst' wordt verstaan (art 1.1 Aanbestedingswet 2012):

de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen.

Staat

Welke aanbestedende diensten precies onder 'de staat' vallen staat in bijlage I van de Richtlijn 2014/24/EU.

Publiekrechtelijke instelling

De definitie van een publiekrechtelijke instelling is (art 1.1 Aanbestedingswet 2012):

een instelling die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:

a. de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd,
b. het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling of
c. de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen;

Voorbeelden van publiekrechtelijke instellingen zijn academische ziekenhuizen, omroepverenigingen en onderwijsinstellingen. Er is geen uitputtende lijst beschikbaar waar alle publiekrechtelijke instellingen worden genoemd. Elke entiteit dient zelf te beoordelen of zij voldoet aan de definitie van 'publiekrechtelijke instelling'.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie geeft al jaren een zogenaamde functionele uitleg aan het begrip aanbestedende dienst. Dit wil zeggen dat het Hof meer kijkt naar het doel van de regeling, dan naar de strikte letter van de bepaling. Zo mag een overheidsinstelling de aanbestedingsplicht niet omzeilen door de inkoop via een private partij uit te laten voeren. Altijd kijkt het Hof van Justitie waar de geldstroom vandaan komt en wie uiteindelijk het werk, de levering of de dienst gebruikt.

De regelgeving voor Europees aanbesteden is van toepassing wanneer een aanbestedende dienst een werk, levering of dienst wil inkopen bij een derde partij en het bedrag van de opdracht het drempelbedrag overschrijdt. De Aanbestedingswet 2012 bevat ook voor aanbestedingen onder de drempelbedragen een aantal voorschriften. 

Dossier: Aanbestedingswet 2012 
Jurisprudentie: Publiekrechtelijke instelling

Wat zijn de drempelbedragen? (metrolijn 2, vraag 5)