Wat is het advies Klachtafhandeling?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden maakt deel uit van het flankerend beleid bij de Aanbestedingwet 2012. Het advies is opgesteld door een schrijfgroep waarin aanbestedende diensten en ondernemers vertegenwoordigd waren, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De toepassing van het advies is niet verplicht.

Het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden bestaat uit:

  • een standaard voor klachtafhandeling door aanbestedende diensten en ondernemers en;
  • een Commissie van Aanbestedingsexperts.

Klachtenmeldpunt aanbestedende dienst

Gestimuleerd wordt dat partijen geschillen in onderling overleg oplossen en deze niet onnodig aan de rechter voorleggen. Bovendien kunnen beiden van de klachtafhandeling leren en de opgedane kennis bij toekomstige aanbestedingen benutten. Hierdoor draagt het advies bij aan de professionalisering van de aanbestedingspraktijk. Als aanbestedende dienst wordt u geadviseerd standaard een onafhankelijke klachtafhandeling onderdeel te maken van uw aanbestedingsbeleid. Het al dan niet van toepassing verklaren van de standaard laat onverlet dat ondernemers ook klachten kunnen indienen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij aanbestedende diensten die bestuursorgaan zijn in de zin van deze wet.

Commissie van Aanbestedingsexperts

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld die tot doel heeft onafhankelijk (niet bindend) advies te geven over klachten met betrekking tot aanbestedingsprocedures dan wel daarbij een bemiddelende rol te spelen. Een ondernemer, maar ook een aanbestedende dienst, kan een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Een klager dient wel de eerst zijn klacht bij (het klachtenmeldpunt van) de aanbestedende dienst in te dienen. Hij kan deze pas aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen als de aanbestedende dienst daarop heeft beslist of in gebreke blijft om binnen redelijke tijd die beslissing te nemen. 

Dossier: Klachtafhandeling bij aanbesteden 

Terug naar de hoofdvraag: Wat is de Aanbestedingswet 2012? 

Icoon metrokaart lijn 5  Terug naar de metrokaart