Wat zijn concessieovereenkomsten?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Een concessie is een overeenkomst met een leverancier voor de uitvoering van een werk of dienst. Denk bijvoorbeeld aan de exploitatie van een gemeentelijke parkeergarage, zwembaden, buitenreclame en afvalverwerking door een onderneming, of het uitvoeren van de catering bij een overheidsdienst. Het verschil met een reguliere opdracht is dat de tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst niet bestaat uit betaling, maar uit het verlenen van een exploitatierecht. Kenmerkend is dat het exploitatierisico ligt bij de exploitant. Als dit laatste niet het geval is, dan is geen sprake van een concessie, maar van een gewone overheidsopdracht.

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is van toepassing op concessieovereenkomsten voor openbare werken en diensten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempelwaarde à 5.225.000,- euro (exclusief btw). Een concessieovereenkomst voor openbare werken of diensten dient via TenderNed (vooraf) te worden aangekondigd. In deel 2A van de Aanbestedingswet 2012 staan specifieke voorschriften voor de procedure om een concessieovereenkomst voor openbare werken of diensten te sluiten. Kenmerkend is het vormvrije karakter. Het staat aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven, met inachtneming van de algemene beginselen zoals opgenomen in deel 1 van de Aanbestedingswet 2012, vrij om de procedure te organiseren naar eigen goeddunken

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart