Presentaties MVI Congres 2018

Toon pagina in menu

Op deze pagina vindt u meerdere presentaties gehouden tijdens het MVI congres van 3 oktober 2018.

logo congres MVI

Deelsessies ronde 1

O.1. Duurzame mobiliteit     

De transitie naar zero emission mobiliteitsoplossingen staat hoog op de agenda. Inkoop speelt een centrale rol in deze transitie. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft dit jaar het besluit genomen om alle personenauto’s vanaf 2020 te vervangen voor elektrische. Hoe is dat besluit genomen? En wat komt daar vervolgens bij kijken? Hoe gaan die 600 dienstauto’s straks de weg op? DJI geeft samen met LeasePlan een kijkje in de keuken van de transitie naar zero emissie mobiliteit.

Sprekers: Wolter van der Vlist (Inkoopbeleid & Strategie bij Dienst Justitionele Inrichtingen), Noud Willems (wagenparkbeheerder), Piet Vissers (transitiemanager), Jan Dirk Krikke (Leaseplan).


O.2. De Businesscase van circulair meubilair       

Circulair inkopen, zeker ook van kantoormeubilair, ontwikkelt zich razendsnel. Het gebruik van businessmodellen als ‘Leasing’ of ‘Pay-per-Use’ wordt vaak gezien als belangrijke voorwaarde om tot een zo optimaal mogelijk circulair resultaat te komen. Het is echter maar de vraag of deze businessmodellen in elke situatie zaligmakend zijn. In deze interactieve sessie krijgt u een toelichting op de kansen en valkuilen van de verschillende businessmodellen. Bovendien gaan we met elkaar in discussie over nut, noodzaak en nonsens van deze businessmodellen.

Sprekers: Karin Verploegen en Floris Van Haagen (Copper8)


O.3. Schaduwprijzen

MVI biedt kansen om indirecte schade aan milieu en mens mee te nemen in de inkoopprijs. In de bouw wordt al enige tijd gewerkt met schaduwprijzen en met resultaat. Met het Parijsakkoord zijn ambities nu nog hoger en wordt gekeken hoe scherper kan worden ingezet op CO2 beprijzing en verbreding van de inzet naar andere sectoren. Deze sessie gaat in op wat schaduwprijzen zijn, hoe ze werken en hoe u ze breder kunt toepassen in de inkoop.

Spreker: Jeroen van Alphen (Projectleider MVI Rijkswaterstaat)


O.4. Rol van innovatiegericht inkopen bij maatschappelijke (transitie) vraagstukken          

Hoe innovatiegericht inkopen bijdraagt aan maatschappelijke (transitie) vraagstukken: wanneer kunt u innovatiegericht inkopen inzetten en hoe kunt u dat dan vormgeven? Naast deze vraag behandelen we een praktijkvoorbeeld van innovatiegericht inkopen (aanbesteding N211) om dit vanuit de praktijk toe te lichten.

Sprekers: Baldwin Henderson (Senior adviseur MVI PIANOo), Niels Karremans (inkoopadviseur Zuid-Holland)


O.5. Social Return   

Social return heeft als doel maatschappelijke impact te creëren door de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Het Rijk past een nieuwe social return werkwijze toe in de inkoop; Maatwerk voor Mensen. Deze aanpak biedt meer ruimte en kansen voor meer sociale impact. In een aantal proeftuinen wordt, in nauwe samenwerking met leveranciers, geëxperimenteerd met nieuwe toepassingen van social return. In deze sessie worden lessen en ervaringen gedeeld, en komen inspirerende voorbeelden aan bod. Daarnaast wordt met deelnemers besproken hoe zij als potentiële opdrachtgevers de creativiteit bij leveranciers kunnen bevorderen.

Sprekers: Sammy Hadad (Beleidsmedewerker directie IFH Rijk), Susanne van den Oudenhoven (Directie Ambtenaar en Organisatie), Rombout Jas (Interpactum), Edwin Jong (Deloitte).

 

O.7. MVI-Zelfevaluatietool   

De MVI-zelfevaluatie tool is ontwikkeld om provincies, gemeenten, waterschappen en Rijk inzicht te bieden in de eigen prestaties en vorderingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De 150 ondertekenaars van het Manifest MVI werken sinds juni 2018 met deze tool. In deze sessie presenteren we de resultaten. Daarnaast gaan we in op de wens om ook de contractfase van overheidsopdrachten te monitoren en de milieueffecten daarvan inzichtelijk te maken.

Spreker: Diederik Heij (Senior Adviseur PIANOo)

 

O.8. Effectmonitoring MVI    

De behoefte om het effect van MVI te meten neemt toe. Effectmeting draagt namelijk bij aan verantwoording, en daarmee aan draagvlak, en het optimaliseren van de beleidsdoelen. Maar meten is lastig. In de Europese Unie en Nederland is er de afgelopen jaren geëxperimenteerd met methoden om onder andere het CO2 effect te meten per tender en productgroep. Wat kunt u hiermee als inkopende organisatie? Hoe kunnen we de huidige kennis gebruiken voor een laagdrempelige MVI-effectmeting voor alle productgroepen?

Sprekers: Reinier Guijt (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Elias de Valk (RIVM), Jolein Baidenmann (Grondstoffen regisseur Metropool Amsterdam)

 

Presentatie Durf Briljant te Mislukken!

De wereld waarin wij leven verandert steeds sneller en de complexiteit ervan neemt toe.

Met middelmatigheid, direct verbonden met de angst om te falen, red je het niet. Kortom, het belang van een open houding ten aanzien van risico nemen, uitproberen, durven mislukken en daarvan leren, neemt toe. En deze vermogens leer je nu juist door te experimenteren, vrije ruimte te durven benutten, fouten te maken en bij te sturen.

Spreker: Bas Ruyssenaars, innovator, ondernemer en medeoprichter van stichting Het Instituut voor Briljante Mislukkingen.

 

Overhandiging KoopWijsPrijs

KoopWijsPrijs 2018


Deelsessies ronde 2 & 3

Tijdens EcoProcura vonden de deelsessie 2 & 3 plaats.
Van 14.00 tot 15.30 uur vond de tweede ronde deelsessies plaats tijdens Ecoprocura. Parallel aan de plenaire opening van Ecoprocura hield PIANOo 4 deelsessies in het Nederlands.
Van 16.20 tot 18.00 uur vond de derde ronde deelsessies plaats tijdens het onderdeel ‘Break-out sessions’ van Ecoprocura. Hier hield PIANOo 1 deelsessie in het Nederlands, er waren daarnaast 6 deelsessies in het Engels.

Presentaties EcoProcura

Afbeelding logo MVI congres 2018