Mogelijkheden voor het gunnen met beperkte concurrentie

Toon pagina in menu

Opdrachten voorbehouden voor SW-bedrijven en sociale ondernemingen.

Definitie

Een gemeente kan deelneming aan aanbestedingsprocedures voorbehouden aan SW-voorzieningen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid, mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn.

Wanneer kunt u voorbehouden?

U kunt deelname aan een aanbesteding voorbehouden aan SW-voorzieningen en sociale ondernemingen, mits de medewerkers die voor de uitvoering van de opdracht worden ingezet aan strikte voorwaarden voldoen. Tenminste 30 procent ervan moeten personen met een handicap zijn, die wegens de aard of ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen. Het inschakelen van werklozen is niet mogelijk bij deze aanbestedingsvorm.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Het is mogelijk om een opdracht juridisch correct voor te behouden aan SW-voorzieningen en sociale ondernemingen. Vanuit inkooptechnisch perspectief bespaart rechtstreekse gunning transactiekosten. Het nadeel is echter de beperkte concurrentie; doordat alleen SW-voorzieningen en sociale ondernemingen kunnen inschrijven wordt de markt (en de kans op een goede aanbieding) flink beperkt. In enkele gevallen komt deze vorm van aanbesteding erop neer dat feitelijk alleen de eigen SW-voorziening inschrijft en anderen de opdracht links laten liggen. Dit kan zijn door (verboden) afspraken of doordat deze ondernemingen tijdens de aanbestedingsprocedure allen tegelijk besluiten dat het niet opportuun is in te schrijven. Aan deze manier van aanbesteden kan dus een prijskaartje hangen.

Ook moet de gemeente goed nagaan of de SW-voorzieningen en/of sociale ondernemingen wel de capaciteit hebben om de opdracht goed uit te voeren. Zij zijn sterk in bepaalde categorieën opdrachten en hebben voor de uitvoering van andere soorten opdrachten soms hun beperkingen vanwege de kwaliteit van de werknemers. Het is verstandig dit te onderzoeken voor u op deze wijze de opdracht in de markt plaatst. 

Terug naar hoofdpagina