Visie: Betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen

Dit document biedt een overzicht van de mogelijke vormen voor de inzet van arbeidsgehandicapten en werklozen bij opdrachten die Europees worden aanbesteed (boven de Europese drempelwaarden). (november 2017)

U krijgt geen kant en klare oplossingen, maar wel de belangrijkste voor- en nadelen van een aantal opties voor de inzet van deze groep mensen, bekeken vanuit een juridisch en inkoopperspectief. Daarmee kunt u in een oogopslag de mogelijkheden overzien en passende oplossingen voor uw eigen situatie nader onderzoeken. Het document is primair gericht op gemeenten, omdat zij hier in de praktijk het meest mee te maken hebben. Uiteraard is de informatie uit deze notitie ook voor andere aanbestedende diensten bruikbaar. Hoe inkoop kan bijdragen aan sociaal beleid.

Gemeentelijke overheden streven naar meer sociale samenhang in hun gemeenschap. Kwetsbare groepen in de samenleving, zoals werklozen en arbeidsgehandicapten, krijgen vanuit gemeenten bijzondere aandacht. Ook zij moeten een volwaardige rol in de samenleving kunnen spelen. Gemeenten hebben de laatste jaren steeds meer aandacht voor het feit dat zij hieraan met hun inkoop een positieve bijdrage kunnen leveren. Maar het is niet altijd eenvoudig om deze groep mensen te betrekken bij de uitvoering van een opdracht. Er zitten zowel inkooptechnische als juridische haken en ogen aan de verschillende vormen van opdrachtverlening.
In dit document zetten wij de belangrijkste voor- en nadelen van de mogelijkheden op een rij. Van daaruit kunt u een vertaling maken naar uw eigen specifieke situatie.

Drie categorieën van opdrachtverlening

De mogelijkheden voor het betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen zijn onder te verdelen in drie categorieën (zie onderstaand schema) van opdrachtverlening. In de eerste plaats kunt u een opdracht één op één gunnen (A), dus zonder enige concurrentiestelling. In de tweede plaats kunt u de concurrentie beperken (B). De derde en laatste categorie (C) is die van volle concurrentie, al dan niet gecombineerd met bepaalde voorwaarden.

A. Één op één gunnen
De mogelijkheden voor het een-op-een gunnen kunnen we uitsplitsen naar inbesteden, quasi-in house (ook wel quasi inbesteden genoemd) en exclusief verlenen van de opdracht aan één organisatie (alleenrecht). 

B. Mogelijkheden voor het gunnen met beperkte concurrentie
Een gemeente kan deelneming aan aanbestedingsprocedures voorbehouden aan SW-voorzieningen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben (30% norm).

C. Mogelijkheden voor het gunnen op basis van volledige concurrentie
De mogelijkheden voor het gunnen op basis van volledige concurrentie kan via de inzet van arbeidsgehandicapten of werklozen als sociale eis of criterium, de gemeente stelt zelf lokale arbeidsgehandicapten of werklozen ter beschikking of aanbesteden zonder aanvullende voorwaarden.

Meer informatie

Regelgeving:

Aanbestedingswet 2012 2.82  op wetten.overheid.nl

Jurisprudentie:

Criteria quasi-in house 

PIANOo publicaties:

Visie: Inbesteding