Projecten PPS weginfrastructuur

Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) worden meerdere projectfasen in één contract aanbesteed. Bijvoorbeeld het geïntegreerd uitvragen van ontwerp, bouw en onderhoud van weginfrastructuur. PPS kan vele voordelen opleveren zoals een betere kwaliteit van de infrastructuur die goed aansluit bij de wensen van de gebruikers. De afgelopen jaren hebben er meerdere PPS-projecten binnen de weginfrastructuur plaatsgevonden. Deze worden kort besproken. (juni 2019)

Bereikbaarheid met Rotterdamse Baan 
Innovatie bij de N470
Infrastructuur Kop van Noord-Holland
Ontwikkeling Lelystad Airport 
N421 Verbindingsweg Houten - A12

Bereikbaarheid met Rotterdamse Baan

De gemeente Den Haag groeit en een goede bereikbaarheid is daarbij een voorwaarde. De Rotterdamse Baan moet daaraan bijdragen. Het ontsluit de Haagse centrumring met de rijkswegen A4/A13. Er is gekozen om het project met een geïntegreerd DBM contract aan te besteden.

Regie

Met een DBM contract komt de verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie en onderhoud komt bij de opdrachtnemer te liggen. De gemeente Den Haag voert als opdrachtgever de regie. Met een concurrentiegericht dialoog zijn de voorwaarden en functionele eisen afgestemd. In 2014 is de bouw gestart met het verleggen van de kabels en leidingen. In 2020 moeten de eerste voertuigen over het traject, en door de boortunnel, rijden.

Duurzaamheid

Bij de aanbesteding is gebruik gemaakt van een inspiratiedocument op het gebied van duurzaamheid. Het moest opdrachtnemers inspireren om aan de duurzame ambities van de gemeente tegemoet te komen. Het resulteert in diverse maatregelen voor geluid, luchtkwaliteit, inpassing en grondstoffengebruik.

Innovatie bij de N470

De provinciale weg N470 verbindt ter hoogte van Delft en Pijnacker de rijkswegen A4 en de A12. De provincie Zuid Holland heeft een groot onderhoudsopgave aangegrepen om innovatie een kans te geven.

Energie

De 17 kilometer lange deel van N470 moet niet alleen de doorstroming en veiligheid verbeteren, het moet ook energie opwekken en besparen. Daartoe zijn meerdere maatregelen genomen. Voordat de onderhoudsopgave in aanbesteding is gegaan heeft de provincie innovaties geselecteerd. In proeftuinen zijn innovaties voor energiebesparing ontwikkeld waaruit de provincie er 8 heeft geselecteerd en voorgeschreven bij de aanbesteding. In de functionele uitvraag zelf was ruimte voor de opdrachtnemer om meer innovaties aan te dragen.

Onderhoud

In de aanbesteding zijn nog meer innovaties aangedragen door de uiteindelijke opdrachtnemer Boskalis die in 2018 als winnaar uit bus kwam. Innovaties op het gebied van een energie opwekkend geluidsscherm, gelijkstroom, slimme verlichting en asfalt met een lage rolweerstand. Deze innovaties zijn getest en krijgen 12 jaar om zich te bewijzen. Les is dat het werken met innovaties een andere manier van samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is om de gezamenlijke ambities te laten slagen.

Infrastructuur Kop van Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud van haar wegen en vaarwegen in het gebied Kop van Noord-Holland voor 10 jaar met een geïntegreerd contract uitbesteed aan één marktpartij. Door de langere looptijd vallen ook vervangingsinvesteringen binnen de scope van het project. Marktpartijen zijn gevraagd met een integrale aanbieding te komen. De provincie heeft met de geselecteerde marktpartijen dialooggesprekken gevoerd en het project gegund aan Dura Vermeer. Deze vormt samen met enkele andere bedrijven het onderhoudsbedrijf WaakSaam.

Gebiedscontract

Een nieuwe benadering waarbij de provincie voor langere tijd nauw samenwerkt met de markt en een beroep doet op haar kennis en innovatiekracht. De Kop van Noord-Holland is het eerste langjarige, geïntegreerde gebiedscontract dat de provincie in de markt zet. De provincie blijft eigenaar van het areaal en voert regie over de uitvoering van het onderhoud binnen het gebied.

Nat en droog gecombineerd

Het project omvat zowel droge als natte infrastructuur. De provinciale wegen, fietspaden, vaarwegen, kunstwerken, verlichting en groenvoorziening behoren onder meer tot de scope van de projectopgave. De provincie Noord-Holland wil van deze ervaring leren en een efficiëntie slag maken.

Ontwikkeling Lelystad Airport

In januari 2015 is de aanbesteding voor de ontwikkeling van Lelystad Airport gestart. De ontwikkeling van de luchthaven is aanbesteed in 3 percelen: infrastructuur, terminalgebouw en dienstverlening en overige percelen waaronder commerciële gebouwen. In april 2019 zijn de laatste percelen opgeleverd.

Best Value methode

De percelen zijn niet tegelijkertijd op de markt gezet, maar zijn opeenvolgend afhankelijk van de duur van de bouw. Bij de aanbesteding geldt dat de daadwerkelijke gunning plaats zal vinden als het Luchthavenbesluit definitief is. Het Luchthavenbesluit is het juridische kader voor de voorgenomen ontwikkeling van de luchthaven. De gunning van de verschillende percelen is via de Best Value methode gegaan. Tijdens de gefaseerde realisatie en na deelopleveringen bleek meer onderzoek naar geluidsnormen en de betekenis van de PAS voor de ontwikkeling van de luchthaven noodzakelijk.

Prestatie-inkoop of Best Value Procurement

Infrastructuur en terminal

De verschillende infrastructurele onderdelen als de landings- en starbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerplaatsen op het publieke gedeelte zijn met een integrale ontwerp, bouw en onderhoud (DBM) contract aanbesteed en inmiddels opgeleverd. Ook de nieuw te bouwen terminal is gereed, waarbij de onderhoudsperiode is ingegaan. Door de koppeling van ontwerp en bouw aan het onderhoud kon de opdrachtnemer bijvoorbeeld naar ander materiaalgebruik kijken. De uitvraag en de speelruimte in de functionele eisen hebben er zo voor gezorgd dat duurzame en innovatieve maatregelen konden worden toegepast. Dat heeft niet alleen geleid tot een klimaat neutrale aankomst- en vertrekhal, een gelijkstroomnetwerk, LEED certificering maar bij de infrastructuur tot wezenlijk minder grondverzet.

Terminalgebouw en dienstverlening

In en rondom het terminalgebouw is de dienstverlening het laatste perceel in de aanbesteding. In 2016 is deze uitgevraagd. Het laatste perceel omvat het integraal leveren van alle dienstverlening binnen en buiten het terminalgebouw zoals diensten op het gebied van parkeerbeheer, bagageafhandeling, schoonmaak, lounges en beveiliging. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een toekomstige groei van de luchthaven. Dit perceel is in april 2019 opgeleverd en de exploitant is er 10 jaar verantwoordelijk voor.

N421 Verbindingsweg Houten - A12

De gemeenten Bunnik en Houten en de provincie Utrecht investeren gezamenlijk in veiligheid, bereikbaarheid en ruimte voor ondernemerschap om het buitengebied tussen Bunnik en Houten leefbaar en aantrekkelijk te houden. Om de dagelijkse files in en om Houten op te lossen, heeft de provincie Utrecht opdracht gegeven een tweede aansluiting van Houten op het rijkswegennet aan te leggen. Hiermee wordt een van de verkeersknelpunten in het gebied opgelost.

Belangrijkste werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden voor de tweede aansluiting van Houten bestaan uit:

 • Aanleg weg met 2 rijstroken vanaf Rondweg Houten tot A12
 • Aanpassen Rondweg Houten met verkeerslichten
 • Fietstunnel Binnenweg met ecopassage
 • Brug Rietsloot Zuid met ecopassage
 • Tunnel Achterdijk en aanpassen Achterdijk
 • Brug Rietsloot Noord met ecopassage
 • Onderdoorgang Parallelweg en aanpassen Parallelweg
 • Fly-over A12
 • Aanbrengen geluidsbeperkende voorzieningen
 • Natuurcompensatie
 • Aanbrengen faunavoorzieningen
 • Aanbrengen bewegwijzering
 • 15 jaar onderhoud

Ontwerp, bouw en onderhoud geïntegreerd

De verbindingsweg is geïntegreerd aanbesteed in een Design, Build en Maintaincontract (DBM) voor het ontwerp, de bouw en 15 jaar onderhoud.