Rapportages Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

In de vierde jaarrapportage wil de TAJ de verantwoordelijke bewindslieden van VWS en J&V (Justitie en Veiligheid) een aantal observaties meegeven over de actuele stand van het jeugdhulpstelsel en aanbevelingen doen om het beoogde transformatieproces te bevorderen en te versnellen. (maart 2018)

Versneld veranderen

De veranderopgave in de jeugdhulp is nog onverminderd groot en vergt versnelling. Dat stelt de TAJ in haar vierde jaarrapportage, met als titel “Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel. Voorzitter TAJ Marjanne Sint: “Iedereen die betrokken is bij jeugdhulp erkent dat vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij het kind nodig zijn om te voorkomen dat in het latere leven zich veel ernstiger problemen voordoen. Het draagvlak is er, maar de veranderopgave is ook drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet nog onverminderd groot. Tussen droom en daad staat niet zozeer de Jeugdwet in de weg, maar wel de weerbarstige praktijk.”

Aanbevelingen

De TAJ vindt het noodzakelijk dat:

  • alle betrokkenen gezamenlijk concreet maken wat ze bedoelen met “passende jeugdhulp” en zorgvernieuwing, en dat als uitgangspunt nemen bij contractering: het moet gaan over de maatschappelijke opgave;
  • hardnekkige knelpunten, rondom onder meer inkoop, verantwoording en betaling doortastend worden aangepakt;
  • de transformatie realistisch en stap voor stap wordt aangepakt.

Rapportages