Actieagenda Beter Aanbesteden

Toon pagina in menu

De gezamenlijke actieagenda Beter Aanbesteden is tot stand gekomen in regionale en landelijke teams met ondernemers, inkopers van bijvoorbeeld gemeenten, brancheorganisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, de VNG en aanbestedingsjuristen. De actieagenda omvat 23 actiepunten verdeeld over 12 thema's.

Bij ieder thema worden in de actieagenda Beter Aanbesteden aanbevelingen gedaan, zijn concrete acties geformuleerd en de voor de uitvoering verantwoordelijke partij(en) benoemd.

Acties per thema

Per thema komen de volgende acties voort uit de actieagenda:

Kennisoverdracht

 • Zorg voor een structuur en coördinatiepunt voor het organiseren van marktdagen in het gehele land.
 • Betrek materiedeskundige marktpartijen bij het opstellen van specificaties, bijvoorbeeld met een pilotproject.
 • Deel ervaringen van de minor ‘inkoopmanagement’ met andere Hoger beroepsonderwijs-onderwijsinstellingen. Ontwikkel een nieuwe visie op inkooponderwijs.

Inkoopbeleid

 • Ontwikkel en promoot een model paspoort voor aanbestedende diensten.
 • Zet een uniform Social Return on Investment (SROI)-beleid en werkwijze op in alle arbeidsmarktregio's.

Inkoopvoorwaarden

 • Stel paritaire contractvoorwaarden op per branche.
 • Pas de toelichting op het model Uniforme Inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan

Keuze van de procedure

 • Verken en bevorder een 'ruimere' wijze van uitvragen.
 • Maak een handreiking 'Nader selecteren'.

Clustering

 • Maak de problematiek rond clusteren inzichtelijk. Doe voorstellen voor verbeteringen in de praktijk.

Tenderkosten

 • Maak een handreiking 'Tenderkostenvergoeding'.

Gunningscriteria

 • Zet een Regionale Adviespunten Aanbesteden op.
 • Publiceer praktijkvoorbeelden 'Gunnen op laagste prijs'.
 • Ontwikkel een EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)-tool.
 • Actualiseer marktdossiers.

Tijd, termijnen en kwaliteit beantwoording

 • Vraag aandacht voor planning, termijnen en kwaliteit van beantwoording.

Evaluatie van de aanbesteding

 • Ontwikkel een formulier voor evaluatie van aanbestedingen.

Communicatie tussen aanbestedende dienst en marktpartij

 • Maak een infographic 'Tendercommunicatie'.

Aandacht voor aanbesteden

 • Stel een prijs in voor beste aanbestedende dienst.
 • Ontwikkel een campagne ‘Beter Aanbesteden’

Actieagenda