Interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Toon pagina in menu

Sinds 1 juli 2016 vervangt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) het Nederlandse model Eigen verklaring. De opzet en wijze van vraagstelling van het UEA wijkt deels af van de opzet van de Nederlandse modellen Eigen Verklaring. Let dus op bij het invullen. (juli 2017)

Let op!

Sinds de update van Acrobat Reader naar Acrobat Reader DC werkt het formulier traag. Het advies is rekening te houden met onderstaande downloadrestricties en Internet Explorer als browser te gebruiken. Mocht dit niet het gewenste resultaat bieden dan adviseren wij ondernemers het door de aanbestedende dienst verstrekte formulier te printen, handmatig in te vullen, waar nodig te ondertekenen, te scannen en op de in het aanbestedingsdocument voorgeschreven wijze in te dienen. PIANOo adviseert aanbestedende diensten totdat de technische problemen zijn opgelost bij nieuwe aanbestedingen de UEA-module in TenderNed of de ESPD-tool van de Europese Commissie te gebruiken.

PIANOo werkt aan een definitieve oplossing voor het probleem. Wij houden u via de website op de hoogte van de voortgang (7 november 2018).

Kijk voor de downloadrestricties van het UEA onderaan deze pagina.

Het UEA is het standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel die plaatsvinden op grond van de Aanbestedingswet 2012. Het UEA is een Eigen verklaring over de uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure.

Definitieve versie UEA

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als service naast de ESPD-tool van de EC een interactief pdf-formulier laten opstellen. Het document is volledig gebaseerd op de Europese Uitvoeringsverordening (2016/7) waarin het UEA is vastgesteld. De tekst van die verordening, die rechtstreekse werking heeft, is dus zo veel als mogelijk gehandhaafd. Waar mogelijk is een toelichting opgenomen in het document, of geven de structuur en 'uitgrijzingen' meer duidelijkheid. Op 7 juli 2016 is de eerste versie van dit interactieve pdf-formulier gepubliceerd. Op 4 juli 2017 is een nieuwe versie, versie 1 juni 2017, van het formulier beschikbaar gesteld. PIANOo adviseert u om te controleren of u de laatste versie van het UEA heeft.

Toelichting invullen interactieve pdf

Voordat u aan de slag gaat adviseert PIANOo u eerst onderstaande tips en aandachtspunten goed te lezen. Het interactieve formulier is alleen in het Nederlands beschikbaar.

De nieuwe beveiligingsfunctie en de vele 'uitgrijsfuncties' van het interactieve document zorgen mogelijk voor een minder snelle werking dan bij het gebruik van een standaard pdf-document. Voor een optimaal gebruik en een juiste werking van het interactieve pdf-document van het UEA dient u het pdf-document te downloaden, op te slaan op uw computer en vervolgens te gebruiken in Acrobat Reader versie 11.05.

Hoe werkt het interactieve pdf-formulier?

De aanbestedende dienst vult bij Deel I de gegevens van de aanbesteding en aanbestedende dienst in, en selecteert in Deel III de voor haar relevante uitsluitingsgronden. Een aanbestedende dienst dient het UEA, na het invullen van Deel I en Deel III, te beveiligen. Het beveiligen gebeurt met de (blauwe) knop linksonder op pagina 1. Dit voorkomt dat ondernemers (per ongeluk) wijzigingen aanbrengen in de gedeeltes die alleen de aanbestedende dienst of entiteit behoort in te vullen. Tenslotte voegt de aanbestedende dienst het formulier toe aan de aanbestedingsstukken.

De inschrijvende onderneming vult vervolgens Deel II III, IV, (eventueel V) en VI in, ondertekent het UEA indien de aanbestedende dienst dit vereist en voegt het formulier toe aan haar inschrijving.

Aandachtspunten invullen interactieve pdf-formulier

PIANOo heeft enkele aandachtspunten voor het invullen van de delen I tot en V voor u op een rij gezet.

Deel I Aanpassen gekozen procedure

Op pagina 1 maakt u een keuze voor een van de drie beschreven procedures. Indien u nadien uw keuze wenst aan te passen (bijvoorbeeld van een procedure boven de aanbestedingsdrempel naar een procedure van een speciale-sectorbedrijf) dient u een nieuw document te gebruiken voor een optimale werking van de beveiliging en uitgrijzing.

Deel II Wijze van deelneming

Dit gedeelte ziet op het geval er door meerdere ondernemingen samen één deelnameverzoek/offerte wordt ingediend in de vorm van bijvoorbeeld een consortium of combinatie. Dit gedeelte ziet dus niet op een hoofd-onderaannemer relatie.

Deel III C

Deze aandachtspunten hebben betrekking op een ernstige beroepsfout, betrokkenheid bij de voorbereiding en prestaties uit het verleden.

Ernstige beroepsfout

Het betreft een ernstige fout die is begaan in de uitoefening van zijn beroep, waardoor de integriteit in twijfel kan worden getrokken. Uit de jurisprudentie blijkt nog niet duidelijk wat er allemaal onder 'ernstige beroepsfout' valt. Het is daardoor in bepaalde gevallen onduidelijk of en hoe u als ondernemer dit onderdeel dient in te vullen. Indien u over de invulling twijfelt kunt u vragen stellen aan de aanbestedende dienst.

Een ondernemer hoeft uitsluitend ernstige beroepsfouten te vermelden die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van zijn verzoek tot deelneming of inschrijving hebben voorgedaan.

Meer informatie: Overzicht belangrijke uitspraken over uitsluitingsgronden

Betrokken bij de voorbereiding

Een ondernemer kan wanneer deze situatie aan de orde is in het tekstblok duidelijk maken dat de eerdere betrokkenheid of het advies geen probleem oplevert voor de eerlijke mededinging in de onderhavige aanbesteding. Bij twijfel of (en over hetgeen) u hier dient in te vullen als ondernemer, kunt u vragen stellen aan de aanbestedende dienst.

Prestaties uit het verleden

Dit onderdeel is van toepassing op aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een speciale-sectorbedrijf of een eerdere concessieopdracht en die hebben geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties. Bij twijfel of (en over hetgeen) u hier dient in te vullen als ondernemer, kunt u vragen stellen aan de aanbestedende dienst.

Deel IV Onderdelen A - D niet opgenomen

In de regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 juni 2016, nr. WJZ/16087848, tot wijziging van de Regeling modellen Eigen verklaring is aangegeven dat de onderdelen A-D geen onderdeel uitmaken van de vastgestelde verklaring. In de toelichting op de regeling is opgenomen dat de ondernemer kan aangeven in onderdeel alpha dat hij voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde geschiktheidseisen (eisen inzake beroepsbevoegdheid, de financiële en economische draagkracht, de technische en beroepsbekwaamheid van een gegadigde of inschrijver, alsook op de kwaliteitsborgingsregelingen en normen inzake milieubeheer). Indien een ondernemer een beroep doet op derden kan hij in onderdeel II C aangeven op welke capaciteiten hij een beroep doet.

Deel V

Een ondernemer behoeft deel V enkel in te vullen indien in de aanbestedingsstukken niet alleen geschiktheidseisen staan opgenomen, maar daarnaast eisen voor nadere selectie. Deze criteria beschrijven hoe een aanbestedende dienst het aantal gegadigden terugbrengt naar een vooraf bepaald aantal, meestal vijf, indien meer dan vijf gegadigden voldoen aan de minimumgeschiktheidseisen. Indien u als ondernemer van mening bent dat de ruimte voor uw tekst (over hoe en in welke mate u voldoet aan de selectiecriteria) te klein is, kunt u vragen aan de aanbestedende dienst of u uw informatie in een bijlage bij uw verzoek om deelname mag voegen. PIANOo lijkt dat vooralsnog de beste oplossing.

Digitale handtekening niet mogelijk

Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er één is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit). PIANOo adviseert daarom aanbestedende diensten in hun aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA.

Downloadrestricties
De pdf kan alleen gebruikt worden met Acrobat Reader, bij voorkeur versie 11.05. In dat geval werken de beveiliging en de uitgrijsfuncties die zijn opgenomen in de interactieve pdf. U moet het document direct opslaan op uw computer en niet openen in uw browser. Na het downloaden kunt u het document via uw computer openen met Acrobat Reader. Het rechtstreeks openen en invullen van het pdf-document via een webbrowser kan mogelijk problemen opleveren.
Download Acrobat Reader  adobe.com

Geplaatste vinkjes of inhoud valt weg tijdens invullen
Mogelijk heeft u baat bij het uitzetten van de knop 'Bestaande velden markeren' of in een Engelse versie 'Highlight Existing Fields' wanneer u het document invult. Hiermee wordt mogelijk voorkomen dat geplaatste vinkjes of inhoud wegvallen. U treft deze knop rechtsboven in het Acrobat Reader programma aan.

Aanbestedingsdocument