Interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Toon pagina in menu

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel die plaatsvinden op grond van de Aanbestedingswet 2012. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als service een interactief pdf-formulier laten opstellen. (maart 2019)

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een Eigen verklaring over de uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Het interactieve formulier is alleen in het Nederlands beschikbaar en is volledig gebaseerd op de Europese Uitvoeringsverordening (2016/7) waarin het UEA is vastgesteld. Waar mogelijk is een toelichting opgenomen in het document, of geven de structuur en 'uitgrijzingen' meer duidelijkheid. De beveiliging en de 'uitgrijsfuncties' van het interactieve document zorgen mogelijk voor een minder snelle werking dan bij het gebruik van een standaard pdf-document.  

  1. Downloaden
  2. Invullen Deel I: Procedure
  3. Invullen Deel III: Uitsluitingsgronden
  4. Beveiligen en bijsluiten
  5. Aandachtspunten voor ondernemingen
  6. Digitale handtekening

1. Downloaden

Voor een optimaal gebruik en een juiste werking van het interactieve pdf-document van het UEA moet u het document direct opslaan op uw computer en niet openen in uw browser. Na het downloaden kunt u het document via uw computer openen met Acrobat Reader. In dat geval werken de beveiliging en de uitgrijsfuncties die zijn opgenomen in de interactieve pdf het beste.

Download Uniform Europees Aanbestedingsdocument (PDF)


2. Invullen Deel I: Procedure

De aanbestedende dienst vult bij Deel I de gegevens van de aanbesteding en aanbestedende dienst in.

Op pagina 1 maakt u een keuze uit een van de drie opties. Indien u nadien uw keuze wenst aan te passen (bijvoorbeeld van een procedure boven de aanbestedingsdrempel naar een procedure van een speciale-sectorbedrijf) dient u een nieuw document te gebruiken voor een optimale werking van de beveiliging en uitgrijzing.

3. Invullen Deel III: Uitsluitingsgronden

De aanbestedende dienst vult bij Deel III de voor haar relevante uitsluitingsgronden in. Indien gekozen is voor een procedure boven de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel zijn de verplichte uitsluitingsgronden al aangevinkt in het document.

4. Beveiligen en bijsluiten

Een aanbestedende dienst moet het UEA, na het invullen van Deel I en Deel III, te beveiligen. Het beveiligen gebeurt met de (blauwe) knop linksonder op pagina 1. Dit voorkomt dat ondernemers (per ongeluk) wijzigingen aanbrengen in de gedeeltes die alleen de aanbestedende dienst of entiteit behoort in te vullen. Tenslotte voegt de aanbestedende dienst het formulier toe aan de aanbestedingsstukken.

5. Aandachtspunten voor ondernemingen

De onderneming vult vervolgens Deel II III, IV, (eventueel V) en VI in, ondertekent het UEA indien de aanbestedende dienst dit vereist en voegt het formulier toe aan haar inschrijving.

Mocht de onderneming grote problemen ondervinden bij het invullen van het formulier dan kan zij het formulier printen, handmatig invullen en ondertekenen. Als zij hier vervolgens een scan van maakt dan kan het formulier alsnog op de in het aanbestedingsdocument voorgeschreven wijze worden ingediend.

Deel II Wijze van deelneming

Dit gedeelte ziet op het geval er door meerdere ondernemingen samen één deelnameverzoek/offerte wordt ingediend in de vorm van bijvoorbeeld een consortium of combinatie. Dit gedeelte ziet dus niet op een hoofd-onderaannemer relatie.

Deel III Uitsluitingsgronden

De meeste uitsluitingsgronden spreken voor zich. Ten aanzien van een aantal heeft PIANOo de volgende toelichting. Voor alle uitsluitingsgronden geldt dat een ondernemer die twijfelt of (en over hetgeen) hij dient in te vullen, het beste contact kan opnemen met de betreffende aanbestedende dienst.

Ernstige beroepsfout

Hierbij gaat het om een ernstige fout die is begaan in de uitoefening van zijn beroep, waardoor de integriteit van de ondernemer in twijfel kan worden getrokken. Uit de jurisprudentie blijkt nog niet duidelijk wat er allemaal onder 'ernstige beroepsfout' valt. Het is daardoor in bepaalde gevallen onduidelijk of en hoe een ondernemer dit onderdeel dient in te vullen. Een ondernemer hoeft uitsluitend ernstige beroepsfouten te vermelden die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van zijn verzoek tot deelneming of inschrijving hebben voorgedaan.

Meer informatie: Overzicht belangrijke uitspraken over uitsluitingsgronden

Betrokken bij de voorbereiding

Een ondernemer kan wanneer deze situatie aan de orde is in het tekstblok duidelijk maken dat de eerdere betrokkenheid of het advies geen probleem oplevert voor de eerlijke mededinging in de onderhavige aanbesteding.

Prestaties uit het verleden

Dit onderdeel is van toepassing op aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een speciale-sectorbedrijf of een eerdere concessieopdracht en die hebben geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties.

Deel IV Onderdelen A - D niet opgenomen

In de regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 juni 2016, nr. WJZ/16087848, tot wijziging van de Regeling modellen Eigen verklaring is aangegeven dat de onderdelen A-D geen onderdeel uitmaken van de vastgestelde verklaring. In de toelichting op de regeling is opgenomen dat de ondernemer kan aangeven in onderdeel alpha dat hij voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde geschiktheidseisen (eisen inzake beroepsbevoegdheid, de financiële en economische draagkracht, de technische en beroepsbekwaamheid van een gegadigde of inschrijver, alsook op de kwaliteitsborgingsregelingen en normen inzake milieubeheer). Indien een ondernemer een beroep doet op derden om te voldoen aan gestelde geschiktheidseisen  dient hij in onderdeel II C aan te geven op welke capaciteiten van deze derde hij een beroep doet.

Deel V

Een ondernemer behoeft deel V enkel in te vullen indien in de aanbestedingsstukken niet alleen geschiktheidseisen staan opgenomen, maar ook eisen voor nadere selectie. Deze criteria beschrijven hoe een aanbestedende dienst het aantal gegadigden terugbrengt naar een vooraf bepaald aantal, meestal vijf, indien meer dan vijf gegadigden voldoen aan de minimumgeschiktheidseisen. Indien een ondernemer van mening is  dat de ruimte voor tekst (over hoe en in welke mate hij voldoet aan de selectiecriteria) te klein is, kan deze aan de aanbestedende dienst vragen of informatie in een bijlage bij het  verzoek om deelname gevoegd mag worden. PIANOo lijkt dat vooralsnog de beste oplossing.

5. Digitale handtekening

Op grond van artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit is ondertekening van het formulier niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er één is. PIANOo adviseert daarom aanbestedende diensten in hun aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA.

Aanvullende tips

Recentste versie?
De recentste versie van het formulier is van 1 juni 2017. PIANOo adviseert u om te controleren of u de laatste versie van het UEA heeft.

Geplaatste vinkjes of inhoud valt weg tijdens invullen?
Mogelijk heeft u baat bij het uitzetten van de knop 'Bestaande velden markeren' of in een Engelse versie 'Highlight Existing Fields' wanneer u het document invult. Hiermee wordt mogelijk voorkomen dat geplaatste vinkjes of inhoud wegvallen. U treft deze knop rechtsboven in het Acrobat Reader programma aan.

Formulier werkt niet?
Het formulier werkt niet goed terwijl u het document heeft opgeslagen op uw computer en vervolgens via uw computer heeft geopend met Acrobat Reader.

PIANOo adviseert aanbestedende diensten om uit te wijken naar de UEA-module in TenderNed.
PIANOo adviseert ondernemers het door de aanbestedende dienst verstrekte formulier te printen, handmatig in te vullen, waar nodig te ondertekenen, te scannen en op de in het aanbestedingsdocument voorgeschreven wijze in te dienen.

Download Acrobat Reader  adobe.com