Ongeschikte gegadigde

Toon pagina in menu

Belangrijkste jurisprudentie over ongeschikte gegadigde.

Rechtsregel:

Een inschrijving die niet aan technische specificaties voldoet die zijn gesteld door de aanbestedende dienst is een ongeschikte inschrijving die moet worden afgewezen omdat de offerte niet aan de behoeften van de aanbestedende dienst kan voldoen.

Citaat Commissie/Griekenland arrest:

"Vastgesteld zij dat technische specificaties als in casu aan de orde, die voortvloeien uit nationale en communautaire milieuvoorschriften, moeten worden aangemerkt als elementen die onmisbaar zijn om te verzekeren dat de aanbestedende dienst met de installaties, waarvan de levering en de inwerkingstelling het voorwerp van de opdracht vormen, de hem bij wet of andere regelgeving opgelegde doelstellingen kan bereiken.

Wanneer de ingediende offertes niet aan dergelijke specificaties voldoen, kan de aanbestedende dienst het project waarvoor de aanbestedingsprocedure is ingezet, niet naar behoren verwezenlijken. Derhalve is dit niet aan de voorschriften voldoen niet enkel een slordigheid of een detail, maar moet het integendeel worden geacht ertoe te leiden, dat de offertes niet aan de behoeften van de aanbestedende dienst kunnen voldoen.

Dergelijke offertes moeten, zoals de Commissie zelf voor het Hof heeft erkend, als „ongeschikt" in de zin van artikel 20, lid 2, sub a, van richtlijn 93/38 worden gekwalificeerd." (ov. 42-44)

Hof van Justitie EU (C-250/07, 4 juni 2009)  op eur-lex.europa.eu